Schoolgids

Schoolgids 2022-2023

Klik op één van de onderstaande titels om direct naar het onderwerp te navigeren.

Aanwezigheid van leerlingen

Lessen en andere activiteiten vallen in beginsel van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur. Leerlingen behoren tijdens deze schooltijden op tijd, aanwezig en beschikbaar te zijn. Als een leerling door bijvoorbeeld ziekte niet naar school kan komen, moet dit zo spoedig mogelijk (tussen 8:00-9:00 uur) telefonisch door een ouder/verzorger gemeld worden. Het verzuim van een leerling wordt geregistreerd. Uitzondering hierop zijn activiteiten die langer duren zoals een excursie, kamp of activiteiten vanuit LOB.

 

Afwezigheid

Indien een leerling door ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, moet dit telefonisch voor 9.00 uur aan de school gemeld worden via 0315-630000. U kunt ervoor kiezen om een voicemail in te spreken. Vergeet dan niet om de naam van de leerling, zijn of haar klas en de reden van afwezigheid in te spreken. Geef hierbij ook aan of het om een hele dag gaat of om een enkel uur (bijvoorbeeld voor een tandartsbezoek)

Mocht er voor de leerling die dag een onderdeel van het schoolexamen op het programma staan, dan moet één van zijn ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider.

Als uw zoon of dochter een bezoek moet brengen aan de huisarts, de tandarts, de orthodontist en/of de specialist, dan dient dit tenminste één dag van tevoren telefonisch gemeld te worden. Graag hierbij duidelijk naam, klas, datum en tijdstip vermelden.

In uitzonderingsgevallen kunnen leerlingen bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor bepaalde familieaangelegenheden, de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging en in uitzonderlijke gevallen vakantie. U kunt hiervoor contact opnemen met de teamleider van uw kind. Het is belangrijk om te weten dat we ons hierbij dienen te houden aan de leerplichtwet, die duidelijk voorschrijft wanneer er wel en niet sprake kan zijn van extra verlof.

 

Bewegingsonderwijs

Voor de lessen bewegingsonderwijs is het Almende sportshirt verplicht in leerjaar 1 t/m 3. Nieuwe leerlingen moeten dit schoolshirt aanschaffen. Deze kleding is verkrijgbaar op onderstaande adressen.

 • Vos Fashion, Pr. Bernhardstraat 23 in Silvolde   
 • Mecking’s Sportshop, Kerkstraat 17-a in Ulft

 

Bibliotheek

Adres- en contactgegevens:
Herman van Velzenstraat 1
7061 DD Terborg
088-006 29 929

ma-vr: 9.00-12.30 (Debbie en Jenny telefonisch bereikbaar) en 13.30-17.30 (klantenservice)

Website: www.achterhoeksepoort.nl
E-mail: almende@achterhoeksepoort.nl voor alle lesideeën, vragen, aanschafsuggesties

Openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag          10.00 – 17:00 uur
dinsdag en donderdag                          10:00 – 19.00 uur

Werkflex (Almende Isala)
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 13.30/13.50 uur (15 lln)

De leerlingen zijn van harte welkom om na schooltijd huiswerk te komen maken of te komen studeren, bijvoorbeeld voor en/of tijdens de proefwerk- en examenweken.

 Mogelijkheden in de bibliotheek/op school

 • materiaal bij projecten
 • lessen leesbevordering en 21-eeuwse vaardigheden
 • lesgeven en vergaderen in de bibliotheek
 • individueel werken
 • gebruik computers
 • kopiëren en printen (betaald)
 • gratis Wifi (openbaar)

Almendepagina op de bibliotheekwebsite                                                                                                       

Het Almende College heeft een speciale pagina op de website van de bibliotheek. Daar kun je informatie vinden over:

 • bronnenverzameling
 • onderwerp profielwerkstukken
 • exposities school
 • landelijke activiteiten (leesbevordering)

Collectie
De collectie van de voormalige mediatheek in gebouw Isala is geïntegreerd in de collectie van de bibliotheek. Leerlingen kunnen deze ook vanuit de andere vestigingen reserveren en inleveren.

Boeken
Elk jaar moeten er opnieuw (digitale) boeken worden besteld voor het schooljaar. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover via een brief ingelicht. Het is de bedoeling de (digitale) boeken tijdig te bestellen zodat de leerling bij de start van het jaar direct gebruik kan maken hiervan. Het bestellen van de boeken of de boekenlijst valt ook te vinden via: https://www.vandijk.nl/

Mediatheek Almende 

In onze dependance Bluemers is de mediatheek gehuisvest. Dit is een voor alle leerlingen toegankelijke ruimte om boeken te lenen en rustig te werken.

De boekencollectie bestaat uit Nederlandse, Engelse en Duitse leesboeken. Ook is een collectie leesboeken voor dyslectische leerlingen en voor nieuwkomers  aanwezig.

Daarnaast zijn er werkplekken met en zonder pc, waar leerlingen huiswerk kunnen maken of samen aan opdrachten kunnen werken. Enkele tijdschriften zijn aanwezig, de leerlingen kunnen diverse materialen (bv. snelhechters, woordenboeken, rekenmachines, knutselmaterialen) lenen of kopen. Ook is er een kopieerapparaat/printer beschikbaar. De leerlingen kunnen van deze ruimte gebruik maken tijdens de lessen, in de pauzes en na school.

In de mediatheek is naast de mediathecaris, Aniek Wentink, een aantal vrijwilligers werkzaam.  Samen zorgen zij voor het beheer van deze ruimte. Ook kunnen zij de leerlingen helpen met vragen en houden zij toezicht.

De mediatheek is dagelijks geopend van 8.15 – 16.15 uur.

Brugklas

De brugklas is een bijzondere klas. Leerlingen uit een groot gebied en afkomstig van veel verschillende basisscholen komen terecht in een nieuwe schoolomgeving en in de klas bij een groot aantal onbekende medeleerlingen.

Leerlingen in de brugklas krijgen extra aandacht door ze goed te begeleiden in hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Ook na de gewenningsperiode blijven we het welbevinden van leerlingen op school monitoren. In de brugklas is er extra aandacht voor het leren leren, plannen en sociale vaardigheden. In de brugklas heeft de mentor in de eerste weken van het schooljaar een startgesprek met de leerling en zijn ouders. Er is gelegenheid om kennis te maken en de leerling kan vertellen hoe hij/zij de start van het schooljaar heeft ervaren.

 

Burgerschap

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschap brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Scholen hebben de opdracht actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Als school maken we deel uit van de lokale gemeenschap en willen daaraan ook een actieve bijdrage leveren. Aan sociale, culturele en politieke verbondenheid met de samenleving wordt niet alleen aandacht geschonken in voor de hand liggende lessen als mens & maatschappij, geschiedenis en maatschappijleer, maar ook door leerlingen te betrekken bij debatten en vormen van medezeggenschap, zoals de leerlingenraad.

In het schooljaar 2022-2023 wordt het burgerschapsonderwijs verder ontwikkeld.

 

Cambridge-certificaten

Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voorexamenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

Leerlingen kunnen op twee niveaus deelnemen aan het examen: het B2 First Certificate in English, en het C1 Certificate in Advanced English. Deze examens hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo-/vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten in Groot-Brittannië en Amerika.

 

CKV

Leerlingen in de derde klas kunnen kiezen voor een projectvorm van kunstvakken 1 (culturele en kunstzinnige vorming, CKV) en komen daardoor in aanraking met verschillende aspecten van cultuur en kunst. De leerlingen maken kennis met kunst en cultuur door middel van twee projectweken, een in november en een in maart. Deze twee projectweken worden afgesloten met een presentatiemiddag of avond voor ouders.

 

Contact

Almende College

Terborgseveld 75 (Isala) /77 (Laudis)

7064 AN Silvolde
Telefoon: 0315-630000
E-mail: info@almendecollege.nl

Dependance Almende College

Pastoor Bluemersplein 2
7064 BK Silvolde
Telefoon: 0315-630000
E-mail: info@almendecollege.nl

 

Decanaat

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten scholieren al vrij vroeg keuzes maken voor hun vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat kunnen best lastige en spannende keuzes zijn. Daarom neemt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) een belangrijke plaats in binnen de begeleiding van onze leerlingen.

De decaan begeleidt leerlingen, samen met de mentor, bij profiel- en studiekeuze. Dat gebeurt tijdens de mentorlessen, informatieavonden en individuele gesprekken. Daarnaast organiseert de decaan i.s.m. het vervolgonderwijs activiteiten om leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze o.a. profielkeuzedag bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), bezoek aan een hogeschool (Saxion) of universiteit, bezoek van de techniektruck aan onze school, een themaweek rondom studie- en beroep. Voor het vmbo kennen we de beroepenmarkt, waarbij allerlei bedrijven uit de omgeving leerlingen laten kennismaken met het werkveld.

Decanen:

Leerlingen kunnen altijd bij de decaan terecht voor hulp, informatie of advies.

 

Open dagen vervolgonderwijs en meeloopdagen

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich goed oriënteren op het vervolgonderwijs. Daarom stimuleren wij leerlingen om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Alle mbo-, hbo- en wo instellingen organiseren een paar keer per jaar open dagen (meestal in het najaar en in het voorjaar). Als een leerling al een studie op het oog heeft, is het goed om een dag mee te lopen met een student of beroepsoefenaar, zo krijgt de leerling een nog beter beeld van de opleiding en of deze bij hem of haar past. Leerlingen kunnen zowel voor open- als voor meeloopdagen verlof aanvragen.

 

 

Doorstroom

Aan het einde van elk schooljaar wordt bekeken of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar van het onderwijsniveau dat hij volgt. De vraag die dan eigenlijk beantwoord wordt is: Zijn de resultaten die jij dit schooljaar behaald hebt voldoende om kans van slagen te hebben in het volgende leerjaar?

In het bevorderingsreglement worden de criteria voor doorstroom benoemd. Tijdens de overgangsvergadering aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van dit bevorderingsreglement bepaald of jij doorstroomt.

Klik hier voor alle doorstroomnormen

 

Driehoeksgesprekken

De leerling voert elk jaar samen met zijn ouder(s)/verzorger(s) en mentor meerdere driehoeksgesprekken. In deze gesprekken staat de leerling centraal. De leerling neemt de leiding in het gesprek, blikt terug op de afgelopen periode, kijkt vooruit naar zijn of haar doelen voor de komende tijd en maakt hiervan een verslag. Elke leerling voert dit gesprek drie keer per jaar, m.u.v.de examenleerlingen.

 

EureKlaS

“Eureka!”, riep Archimedes, toen hij, zittend in bad, ontdekte hoe hij kon bewijzen dat de edelsmid de gouden kroon van de koning vervalst had. De Eureka-klas (EureKlaS) op Almende Isala stimuleert leerlingen van groep 8 met een potentieel vwo-advies om ook tot nieuwe inzichten te komen.

Het gaat in de EureKlaS vooral over ‘leren’ en ‘zijn’. Leerlingen ervaren hoe het is om met andere (aanstaande) vwo-leerlingen op vwo-niveau les te krijgen, o.a. over het soortelijk gewicht van goud en zilver en hoe daarmee een kroon vervalst kan worden. Door pittige opdrachten over taal en tekst ontdekt de leerling al doende welke leerstrategieën het beste werken. Leerlingen die snel kunnen denken, hebben vaak ook andere kenmerken zoals een groot rechtvaardigheidsgevoel of een streven naar perfectionisme. Herkennen en erkennen van deze kenmerken zorgt dat leerlingen daar beter mee kunnen omgaan.

Dit alles gaat op een gezellige ontspannen manier, van december t/m maart. Ieder jaar weer vinden de deelnemende leerlingen het jammer dat de lessen alweer voorbij zijn. De aanmelding voor de EureKlaS loopt via de basisschool.

Tevens sluiten we vanaf schooljaar 22-23 aan bij de Masterclasses die in Doetinchem door een aantal middelbare scholen georganiseerd worden.

 

Examenregelement en PTA (programma van toetsing en afsluiting)

Het onderwijsprogramma voor bovenbouwleerlingen wordt vastgelegd in het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting).  De PTA’s worden rond de zomer door docenten geëvalueerd en bijgesteld; uiterlijk op 1 oktober worden ze door de Medezeggenschapsraad vastgesteld en vervolgens zo snel mogelijk verstrekt.

Elk jaar wordt ook het examenreglement zo nodig aangepast en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Na goedkeuring krijgen de examenleerlingen het examenreglement uitgereikt.

Klik hier voor de examenreglementen

 

Flexrooster

Wij werken met een flexrooster om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces. Binnen het flexrooster leren leerlingen om keuzes te maken. De kern van het flexrooster is dat leerlingen drie of vier reguliere vaklessen op een dag volgen: voor de meeste klassen geldt dat de leerlingen zestien vaklessen hebben, dat varieert per leerjaar. Die lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze en hebben een vaste plek in het rooster. Daarnaast volgen de leerlingen per week minimaal vijf flexuren van 40 minuten. Een uitzondering hierop zijn de examenklassen, de leerlingen die in de bovenbouw het vak O&O volgen en leerlingen van leerjaar 1 vmbo.

De flexuren vinden ’s ochtends voor de reguliere vaklessen of ’s middags na deze vaklessen plaats. Leerlingen kiezen zelf en/of in overleg met hun mentor en vakdocent welke flexuren ze volgen, op basis van behoefte, noodzaak of interesse. Voor leerlingen van havo/vwo is het gedurende de dag ook mogelijk een studieflex te kiezen

De leerlingen van havo/vwo kunnen uit verschillende flexuren kiezen, namelijk:

 • Vakflex (VF) waarin leerlingen bij een vak extra instructie krijgen of begeleid kunnen werken aan het vak;
 • Werkflex (WF) waarin huiswerk wordt gemaakt, wordt gestudeerd of in groepjes aan opdrachten en projecten wordt gewerkt;
 • Studieflex (StuF) waarin leerlingen in stilte en rust kunnen werken en leren, onder toezicht.
 • Steunflex (SF) waarin leerlingen hulp krijgen bij het leren leren.
 • Luxeflex (LF) waarin leerlingen kiezen voor verrijking, verdieping, of iets buiten het onderwijsprogramma om wat aansluit bij de interesses.

Op het vmbo is de manier van werken met het flexrooster net iets anders.

 1. Er is een grotere rol weggelegd voor de mentor. In de beginfase zal er worden ingeschreven onder begeleiding van de mentor. De mentor kan hierbij ook bepaalde keuzes verplichten. Stapsgewijs willen we leerlingen leren meer zelfstandig de juiste keuzes te maken.
 2. Keuzes worden gemaakt voor een periode van 5 weken. In die 5 weken wordt een programma doorlopen. Na 5 weken kan er opnieuw worden gekozen.
 3. In leerjaar 1 kiezen alle leerlingen eerst minimaal 3 flexuren per week, later in het jaar wordt dit opgebouwd naar 4 en 5. In leerjaar 2/3/4 kiezen alle leerlingen minimaal 5 flexuren per week.
 4. Flexuren worden ingeroosterd aan het begin (het 1e uur) of aan het einde van de dag (het 8e of 9e uur). In uitzonderingsgevallen (met name betreft dit de zogenaamde luxeflex) kan ook lesuur 10 worden gebruikt.Er zijn 4 “soorten” flexuren
  • Vakflex: een extra vakles. Voor bijvoorbeeld herhaling van een bepaald onderdeel van de lesstof. Leerlingen werken in dit uur aan dat vak en worden begeleid door een vakdocent.
  • Steunflex: een ondersteuningsuur. Hierbij kan gedacht worden aan leren plannen, leren leren, training sociale vaardigheden, dyslexie-ondersteuning, etc.
  • Luxeflex: uren waarin we iets aanbieden wat niet direct tot het curriculum behoort. Vaak meer praktisch, meer gericht op creatieve ontwikkeling. Voorbeelden zijn handvaardigheid, sport, musical, schoolband, Legoleague, etc.
  • Studieflex: huiswerkuren. Leerlingen gaan hier zelfstandig onder toezicht van een docent/ondersteuner aan het werk (met verschillende vakken).
 1.  
 2.  
 3. De eerste 5 schoolweken zijn, behoudens een enkele steunflex, nog geen flexuren ingepland. We geven de leerlingen in die periode de gelegenheid om te ontdekken waar hun behoeft ligt. Het rooster van de leerlingen ziet er daarom de eerste 5 weken van het schooljaar anders uit, aangezien de flexuren nog niet zichtbaar zijn. Dit geeft mentoren de gelegenheid om op die momenten een kennismakingsgesprek te plannen of worden door school de diatoetsen afgenomen.

 

ICT

Digitale componenten krijgen een steeds groter aandeel binnen de verschillende vakken en bieden veel mogelijkheden tot differentiatie in tempo, diepgang, herhaling en oefening van de lesstof. In alle lokalen hangen grote touchscreens en in het alle schoolgebouwen is Wi-Fi beschikbaar. In diverse lokalen en in de mediatheek kunnen de leerlingen werken aan de computer. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een ELO (elektronische leeromgeving) en hebben een eigen datagebied in het netwerk van de school en een eigen e-mailadres.

Leerlingen krijgen onderwijs m.b.v. de iPad. Aan het gebruik van digitale (leer)middelen zijn spelregels verbonden. Het Almende College kent een gedragscode voor het gebruik van sociale media.

 

Inspectie

Door de rijksoverheid wordt toezicht op de scholen uitgeoefend. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. Dat loket heet Informatie Rijksoverheid (www. rijksoverheid.nl). De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen van ouders.

Als ouder kunt u via onderstaande gegevens in contact komen met of informatie verkrijgen over de onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact of via telefoonnummer 1400.

 

Internationalisering

Wij hebben als taak om onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij leerlingen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa.

We gebruiken dit schooljaar om te bepalen hoe we dit in de toekomst vorm gaan geven. Dit schooljaar zullen er geen activiteiten in het buitenland georganiseerd worden. Hiervoor zoeken we passende alternatieven in Nederland.

 

Introductie

Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar krijgen nieuwe leerlingen een uitnodiging voor een eerste kennismakingsmiddag met de school, de mentor en de klasgenoten. Het doel van de introductiemiddag, die voor de zomervakantie plaatsvindt, is om de leerlingen kennis te laten maken met elkaar en de mentor om zo de spanning weg te nemen voor de start van het schooljaar. Tijdens de introductie doen de leerlingen diverse spellen en activiteiten om elkaar te leren kennen. Daarnaast gaan ze aan de start van het schooljaar op brugklaskamp om elkaar beter te leren kennen.

 

Jeugdarts/verpleegkundige

In leerjaar 2 worden alle leerlingen gezien door een jeugdverpleegkundige. Nadat leerlingen een gesprek met de assistente van de jeugdarts hebben gehad, kan een aantal leerlingen worden uitgenodigd op school naar de jeugdarts te komen voor nader onderzoek. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast kan, indien nodig, de jeugdarts op andere momenten ingeschakeld worden. De jeugdarts is ook betrokken bij de leerlingbegeleiding en brengt in het ondersteuningsteam van de school specifieke deskundigheid in. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bij vragen bellen of mailen met GGD Noord- en Oost-Gelderland, telefoon 088-4433000 of jgz@ggdnog.nl. Jongeren kunnen zich wenden tot http://www.jouwggd.nl.

 

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige GGD

In leerjaar 2 vindt het gezondheidsonderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Een aantal leerlingen kan worden uitgenodigd voor een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Dit gebeurt in overleg met leerling en ouders. De jeugdarts kan ook betrokken worden bij de leerlingbegeleiding en ziekteverzuim. De jeugdarts kan school en/of ouders voorzien van adviezen over de juiste ondersteuning. Daarnaast houdt de jeugdarts een maandelijks verzuimspreekuur. Leerlingen met veel ziekteverzuim kunnen daar, na toestemming van ouders, voor worden aangemeld. De jeugdarts kan vanuit de medische hoek meedenken en school en ouders van advies voorzien. De aanmeldingen voor het verzuimspreekuur verlopen via de mentor en ondersteuningscoördinator.

Ouders/verzorgers kunnen bij algemene vragen bellen of mailen met GGD Noord- en Oost-Gelderland, telefoon 088-4433000 of jgz@ggdnog.nl. Jongeren kunnen zich wenden tot https://www.jouwggd.nl/. Via school zijn, bij specifieke vragen, de gegevens van de jeugdverpleegkundige te verkrijgen die aan het Almende College is verbonden.

 

Jeugdhulp

Voor ondersteuning en advies over opgroeien en opvoeden zijn er verschillende mogelijkheden. Voor vragen over kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar is de website www.ggd.nl te raadplegen of kunnen ouders/verzorgers mailen met jgz@ggdnog.nl. Ook is via de website van de gemeente informatie hierover te vinden. In de gemeente Oude IJsselstreek verzorgt Buurtzorg Jong de jeugdhulpverlening Buurtzorg Jong | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)

 

Jeugd maatschappelijk werk:

Op het Almende College zijn 2 jeugd maatschappelijk werkers aanwezig. Zij werken op school, maar zijn niet in dienst van school. Zij werken volgens hun eigen beroepscode samen met school aan het ondersteunen van leerlingen met hulpvragen op persoonlijk vlak.

Op Almende Laudis en Isala is Marjanne Heersink (m.heersink@almendecollege.nl) onze jeugd maatschappelijk werker.

Op onze dependance (voormalig Bluemers) is Mieke Sins (m.sins@almendecollege.nl) onze jeugd maatschappelijk werker.

 

Klachtenregeling

De school heeft als doel klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Waar wordt gewerkt, kunnen echter fouten gemaakt worden en dat kan aanleiding geven tot het indienen van een klacht.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of teamleider of uiteindelijk een conrector. In bijzondere situaties zal deze de rector informeren en raadplegen.

Onze school valt onder Stichting Achterhoek VO en valt daarom onder de stichtingsbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. Deze regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Om deze klachten op een goede wijze af te handelen beschikken we over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing voor de klacht kan worden bereikt of dat er een klacht ingediend moet/kan worden.

De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken.

De interne vertrouwenspersoon zal uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon. Meer informatie over onze vertrouwenspersonen vindt u bij het betreffende hoofdstuk.

 

Kluisjes

Elke leerling op het Almende College heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een kluisje. Op de havo/vwo-locatie krijgen de leerlingen een kluisje toegewezen voor hun schoolloopbaan op het Almende. Op de vmbo-locaties zullen de kluisjes door middel van een elektronisch systeem telkens opnieuw worden aangewezen. In het kluisje is het mogelijk om je gymspullen, schoolspullen of overige persoonlijke zaken op te bergen. De school blijft eigenaar van de kluisjes en kan ten alle tijden gebruik maken van de mogelijkheid om de kluisjes te controleren. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat in het kluisje verboden middelen worden bewaard (sigaretten, alcohol, vuurwerk).

 

Kwaliteitszorg

Het beleid dat op en voor het Almende College gemaakt wordt, is geen doel op zich, maar staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Die verbetering moet anticiperen op of aansluiten bij veranderingen in de samenleving en de veranderde wensen en eisen van die samenleving. Dat veronderstelt een continue deskundigheidsbevordering van het personeel

De resultaten van ons onderwijs worden periodiek gemeten. Zo brengen we jaarlijks rapportcijfers en examenresultaten in beeld en vergelijken we die met voorgaande jaren en met regionale en landelijke cijfers. Indien nodig worden aandachtspunten of doelen geformuleerd. We kijken niet alleen naar de opbrengsten, maar ook naar de kwaliteit van ons onderwijs.

Om de twee jaar worden er onder leerlingen en ouders enquêtes gehouden. Naast leerlingen en ouders bevragen we ook onze medewerkers.

Goed onderwijs begint namelijk bij de kwaliteit van docenten en andere medewerkers en daarom is het belangrijk te weten hoe er over de werkomgeving gedacht wordt. Scholen die onder ons bestuur vallen, visiteren elkaar en verrichten onderzoek op deelgebieden om tot kwaliteitsverbetering te komen. Uiteraard beoordeelt ook de onderwijsinspectie de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Langdurige ziekte

Tijdens een ziekteperiode van een leerling in het ziekenhuis of thuis is het belangrijk dat, indien fysiek en/of psychisch mogelijk, het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Omdat het belang van de leerling vooropstaat, overleggen we met ouders hoe de leerling het beste geholpen kan worden en kan een beroep gedaan worden op een speciale regeling voor onderwijs aan zieke leerlingen.

 

Leergebieden

Op het vmbo werken we in leergebieden. Vakken die bij elkaar horen krijg je zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. De meeste lessen duren 80 minuten waardoor er ruimte is voor instructie en tijd om zelfstandig te werken. Er is altijd iemand die je kan helpen. Elk leergebied heeft zijn eigen leerplein zodat je altijd weet waar je terecht kan. Elk leerplein heeft een instructielokaal en zelfstandige werkplekken.

 

Leerlingactiviteiten

Buiten de lessen om worden er activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Deze activiteiten worden georganiseerd omdat ze bijdragen aan een brede ontwikkeling en een goede sfeer. Aan de activiteiten nemen alle leerlingen van een klas, een leerjaar of de afdeling deel. De afdelingen kennen een jaarlijks terugkerend programma van kennismakings- en introductieactiviteiten, sport en spel, kampen, excursies, schoolfeesten, acties voor goede doelen, sportdagen en activiteitendagen in de laatste schoolweek.

Soms organiseren leerlingen in overleg met hun mentor/coach ook zelf een klassenactiviteit.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van de klassenvertegenwoordigers van zowel onder- als bovenbouwklassen. Zij behartigt de belangen van de leerlingen. Zij houdt enquêtes onder de leerlingen, houdt zich bezig met de schoolkantine en organiseert soms activiteiten.

Deze groep leerlingen werkt samen met directie, personeel, medeleerlingen en ouders aan een nog betere sfeer en mooier onderwijs op school. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de directie en heeft vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad.

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Almende College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Dit schooljaar wordt het statuut in samenwerking met leerlingen herzien en eenvoudiger leesbaar gemaakt.

 

Lessentabel

Voor de lessentabel van de verschillende leerroutes klik hier 

 

Lestijden


Lesuitval

Bij ziekte of afwezigheid van een docent vallen zo min mogelijk lessen uit. Bij afwijkingen van het reguliere rooster worden leerlingen via Magister op de hoogte gebracht. Indien een docent langduriger afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger die zoveel mogelijk lessen overneemt. Ouder(s)/verzorger(s) worden bij lesuitval van enige omvang geïnformeerd.

 

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en medewerkers oefenen invloed uit op het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR). Vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Achterhoek VO. In de MR praat de directie met de MR-leden over de ontwikkelingen in de school en het schoolbeleid onder meer op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, personeel en financiën.

Op een aantal aspecten hebben de GMR en MR advies- of instemmingsrecht. Op het Almende College vindt de gedachtewisseling in de MR in grote openheid plaats en komt besluitvorming in goede samenwerking tot stand.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Mail dan naar mr@almendecollege.nl.

 

Mentor

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling die zich vooral richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen en groepen. De mentor begeleidt al coachend de leerling door zijn schoolloopbaan heen.

In leerjaar 1 staan in de eerste periode introductie, kennismaking, groepsvorming en studievaardigheden centraal. Leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 in principe dezelfde mentor die altijd een aantal lessen aan zijn klas geeft, de studieresultaten van elke leerling nauwlettend volgt en contacten met de ouders onderhoudt. Ook neemt de mentor het initiatief voor driehoeksgesprekken tussen leerlingen, ouders en mentor. We streven ernaar om twee mentoren per klas te hebben.

Als een leerling individueel extra aandacht of begeleiding nodig heeft, maakt de mentor met die leerling een afspraak om het een en ander te bespreken, meestal buiten lestijd.

 

Missie en visie

De drie pijlers waaraan beide afdelingen hun visie ontlenen, zijn:

 • Coachend mentoraat
 • De actieve leerling
 • Werken in de driehoek tussen school, ouders en leerlingen

Voor een uitgebreide versie van de visie verwijzen we naar het schoolplan.

 

Ondersteuning op de locaties van het Almende College

De ondersteuning bij het leerproces wordt in de eerste plaats geboden door de mentor. Samen met de lesgevende docenten wordt de ontwikkeling van de leerlingen goed gevolgd en wordt een leerling extra ondersteund als dat nodig is. Soms verloopt de schoolloopbaan niet helemaal als vanzelf en is er meer ondersteuning nodig. Deze ondersteuning wordt geboden door het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werker, pedagogisch medewerkers, docenten met een specialisme, leerlingbegeleiders en een coördinator onderwijsondersteuning. Indien gewenst kan de expertise van een ambulant begeleider worden ingeschakeld.

We proberen bij de ondersteuning zo veel mogelijk in te steken op het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden bij een leerling. We kijken naar wat een leerling nodig heeft. Samenwerking in de driehoek leerling – ouders – mentor is de basis. We werken vanuit vertrouwen samen aan realistische en haalbare doelen.

 Coördinator onderwijsondersteuning

Het ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de coördinator onderwijsondersteuning. De coördinator is ook het eerste aanspreekpunt als er meer ondersteuning voor een leerling nodig is. Op havo/vwo is Monique Pennings coördinator onderwijsondersteuning. Op het vmbo is dat Wencke Ueffing.

 

Onderwijs

Het Almende College is een brede scholengemeenschap, van basisberoepsgerichte leerweg tot en met gymnasium. We verzorgen onderwijs voor alle leerlingen uit onze regio.

 

Almende Laudis vmbo

Basisberoepsgericht (BB)

In de onderbouw worden beroepsgerichte leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte meestal geplaatst in kleine groepen om hen beter te kunnen begeleiden.

De bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kent profielen met verplichte vakken die nodig zijn voor vervolgopleidingen. Het onderwijs is gericht op brede vorming. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan talenonderwijs, sociale vakken, exacte vakken, creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Door excursies, sportieve en culturele activiteiten proberen we algemene vorming meer te laten zijn dan vakinhoudelijke scholing alleen.

 

Beroepsgericht (basis-kader) onderbouw

Leerlingen die instromen in beroepsgerichte klassen volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormend onderwijs. Van een echte beroepsgerichte opleiding is nog geen sprake. In het tweede leerjaar komt de bovenbouw in zicht en gaan de leerlingen zich tijdens lessen ProfielOriëntatie (PO) oriënteren op het maken van keuzes in profielen. Daarnaast krijgen ze van coaches en decanen informatie over de profielen in de bovenbouw en de mogelijkheden tot vervolgstudie. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt bepaald op welk niveau verder wordt gegaan in het derde leerjaar.

De beroepsprogramma’s bieden naast actuele programma’s een goede aansluiting op het mbo. Er zijn veel keuzemogelijkheden en kansen om te onderzoeken welke vervolgopleiding het beste bij iemand past.

 

Beroepsgericht (basis-kader) bovenbouw

Het onderwijs in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen geeft een algemene oriëntatie op een beroepsrichting. Voor alle profielen binnen de beroepsgerichte leerwegen geldt dat ruim de helft van de lessen wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. De overige lessen aan algemeen vormende vakken. Hierin zijn de praktische en theoretische onderdelen volledig op elkaar afgestemd. Zo is de afwisseling groot en wordt de motivatie van de leerlingen sterk gestimuleerd. Alle profielen bieden een breed programma aan waardoor leerlingen met ruime kennis en vaardigheden kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen. In de kaderberoepsgerichte leerweg is het programma uitgebreider en theoretischer dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Beide leerwegen zijn een basisopleiding voor vervolgopleidingen op het mbo.

Mavo

In november (1e keuze) kiest de leerling voor leerjaar 4 een sector (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw) waarin een aantal verplichte vakken (waaronder Nederlands en Engels) is opgenomen dat nodig is voor de vervolgopleiding. Binnen deze sectoren is gekozen voor logische pakketten van vakken. Daarnaast kunnen enkele vakken vrij gekozen worden. In leerjaar 4 moet examen gedaan worden in minimaal zes vakken. In de bovenbouw mavo krijgen de leerlingen naast de examenvakken ook kckv, maatschappijleer, bewegingsonderwijs en begeleidings- en ondersteuningslessen.

Leerlingen die aan het einde van leerjaar 3 goede jaarcijfers en de juiste werkhouding hebben, mogen een extra, dus een zevende, examenvak kiezen. Voor die leerlingen vormt dit een mogelijkheid tot verbreding van het pakket en daarmee van de keuzemogelijkheden op het mbo. Van leerlingen die willen doorstromen naar het havo verwachten we dat ze in zeven vakken examen doen, zodat er een betere aansluiting is met de profielen in de bovenbouw van de havo.

 

Dienstverlening & producten

Alle leerlingen van het derde leerjaar mavo volgen het programma Dienstverlening & Producten (DVPR). Het doel van dit vak is de leerlingen een beter beeld te laten krijgen van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de vier sectoren techniek, landbouw, economie en zorg en welzijn. In de sectoren wordt leerlingen een aantal professionele vaardigheden aangeleerd en wordt de doorlopende leerlijn naar het mbo versterkt. De lesstof, gegroepeerd rondom een bepaald thema, is uitdagend, gevarieerd en biedt mogelijkheden tot buitenschools leren. Qua pedagogisch-didactische werkwijze sluit het vak goed aan bij het competentiegericht onderwijs van het mbo.

 

Mavo-d

Voor een aantal leerlingen die in de brugklas instromen is het nog niet voldoende duidelijk of mavo of kaderberoepsgericht de beste keus is. Deze groep krijgt les op mavoniveau en zit dus samen met de mavoleerlingen op een leerplein Tijdens de tweejarige brugperiode wordt gekeken welk vervolg het meest passend is, de meer praktische bovenbouw (kaderberoepsgericht) of de meer theoretische bovenbouw (mavo). Leerjaar 2 mavo krijgt PO (profieloriëntatie) lessen aangeboden om kennis te maken met alle profielen binnen school. De verwachting is dat de mavo-d leerlingen meer steunflexen zullen kiezen dan de andere mavoleerlingen. Tijdens de steunflex is er aandacht voor bijvoorbeeld ‘leren leren’ of ‘plannen’.  De ontwikkeling van de leerling zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door de mentor.

 

Kckv (vmbo)

In het derde leerjaar hebben alle leerlingen het vak KCKV (Kunstvakken inclusief CKV). Hiermee komen ze in aanraking met verschillende aspecten van cultuur en kunst. Om deel te kunnen nemen aan het examen, is het noodzakelijk Kckv met een voldoende af te sluiten.

 

Toptraject

Leerlingen van de mavo krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het zogenaamde Toptraject. Wie na de mavo verder wil leren en uiteindelijk een hbo-diploma wil halen kan dat op twee manieren doen; via de havo (het merendeel van de havisten stroomt door naar een hbo-opleiding) of via het mbo. Leerlingen die interesse hebben om via het mbo een hbo-opleiding te volgen gaan op het mbo verder met dit traject. Het Toptraject bereidt de leerling voor op het hbo.

Dit traject is bedoeld voor leerlingen die:

 • gemotiveerd zijn;
 • naar de havo willen;
 • de ambities hebben om via het mbo een hbo-opleiding te volgen;
 • meer aan kunnen en een stapje extra willen zetten;
 • extra tijd willen investeren.

Leerlingen die op het vmbo niet hebben deelgenomen aan het Toptraject, omdat ze er bijvoorbeeld nog niet aan toe waren, kunnen op het mbo in elk leerjaar alsnog aansluiten.

 

Profielen vmbo-bovenbouw

Er zijn in de beroepsgerichte leerwegen vijf profielen die we aanbieden.

In de sector techniek kunnen de leerlingen kiezen uit de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). In beide profielen wordt naast de beroepspraktijkvorming ook veel aandacht besteed aan het kunnen samenwerken, het kunnen plannen en aan de sociale vorming van de leerlingen; vaardigheden waaraan in het vervolgtraject en in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld.

In de sector Economie kunnen onze leerlingen kiezen uit de profielen Economie en Ondernemen (EO) en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Beide profielen zijn de basis voor een van de vele beroepsmogelijkheden in de commerciële en grafische sector, de horeca en het toerisme.

Als leerlingen een beroep willen gaan uitoefenen in de wereld waarin zij klaarstaan en zorgen voor een ander, dan kiezen zij voor de sector en het gelijknamige profiel Zorg en Welzijn (ZW).

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

In dit beroepsgerichte profielvak leer je de basiskennis en vaardigheden van bouwen, design en decoratie. De keuzevakken maakt het voor leerlingen mogelijk om zich verder te verbreden of te verdiepen in de onderdelen die hem of haar aanspreekt en waar hij of zij zich graag in zou willen specialiseren.

Er wordt gewerkt met diverse digitale middelen zoals de lesmethode, een snijplotter, het tekenprogramma Autocad en Excel. Naast bijvoorbeeld timmeren leert de leerling onder andere eenvoudige interieurelementen te ontwerpen, te calculeren, zelf te maken en te decoreren.

Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren leren ze ook het belang van goede vakkennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding.

 

Economie & Ondernemen (EO)

De brede opleiding EO laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf, zowel voor als achter de schermen. De leerling maakt kennis met werkvelden zoals administratie, logistiek, marketing, ondernemen en webshop. Een groot deel van de opdrachten maken ze op de computer en daarnaast leren ze in de praktijklessen, tijdens bedrijfsbezoeken of op een van de stages in de detailhandel.

Omdat de computer niet meer weg te denken is uit welk bedrijf dan ook, besteden we veel aandacht aan algemene computervaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld goed om te gaan met diverse programma’s van Microsoft zoals Word, PowerPoint en Excel.

Daarnaast moeten zij zowel een product als zichzelf kunnen verkopen. De techniek van het presenteren is daarom ook een onderdeel van de opleiding. Hierbij kun je denken aan het geven van een presentatie voor een groep mensen, het verkopen en afrekenen van een product in een van onze winkels of aan het ontwerpen en inrichten van een etalage of vitrine.

En wie koopt er tegenwoordig nou niet online? Ook daar besteden we ruim aandacht aan in het werkveld ‘Webshop’ waar leerlingen hun eigen webwinkel gaan runnen!

 

Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

Vinden leerlingen het leuk om gasten of klanten een leuke tijd te bezorgen, te helpen bij het regelen van een vakantie of iets lekkers te bereiden? In het profiel HBR maken ze kennis met gastheerschap, keuken, bakkerij en recreatie. Werken in HBR is afwisselend en uitdagend. Als iemand voor het profiel HBR kiest, kan hij of zij op het mbo verder leren voor verschillende beroepen in de horeca, bakkerij, toerisme en recreatie. In de keuken en het schoolrestaurant oefenen leerlingen koken en serveren. Hierbij zijn hygiëne, vaktechnische vaardigheden en het correct omgaan met gasten heel belangrijk. Ze krijgen op deze manier een idee hoe het werk later in de horeca er uit zal zien.

In de bakkerij leren zij niet alleen vakkundig allerlei lekkernijen maken, maar ook om deze fraai te decoreren en te presenteren. Creativiteit speelt een belangrijke rol. Houdt iemand van het uitzoeken, plannen en organiseren van vakanties of vrije tijd, dan kunnen zij ook in dit profiel terecht. HBR- mensen willen graag dat andere mensen het naar hun zin hebben.

 

 Produceren, Installeren & Energie (PIE)

In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Leerlingen leren verschillende technieken uitvoeren in diverse gebieden. In het beroepsgerichte vak PIE leren ze de basiskennis en vaardigheden over elektrische installaties, mechatronica, installaties die met water te maken hebben en metaaltechniek. Natuurlijk horen daar de theorie en tekeningen in 2d en 3d ook bij.

Naast het praktisch bezig zijn in de praktijkruimte kunnen leerlingen in het zogenaamde leerwerkhuis in eigen tempo verder werken aan de theoretische (basis)kennis. Ze leren onder andere werken met digitale tekenprogramma Solid works. In het leerwerkhuis hebben zij de beschikking over computers, een kleurenprinter en een 3D-printer.

Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren is het van belang dat ze over algemene en professionele kennis, vaardigheden en houdingen beschikken die in de praktijk gevraagd worden.

 

Zorg & Welzijn (ZW)

Leerlingen volgen in dit profiel lessen op het speciaal daarvoor ingerichte leerplein. Leerlingen werken met een methode die praktijk en theorie combineert en waarin de toekomstige beroepspraktijk centraal staat. Zij werken zelfstandig of samen aan opdrachten vanuit werkvelden, zoals het kinderdagverblijf, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg of de jeugdhulpverlening.

Leerlingen leren plannen, uitvoeren en reflecteren op eigen gedrag en zij ontwikkelen verder hun talenten en vaardigheden. Zij vinden het geen probleem om praktische vaardigheden te oefenen met klasgenoten. Ook werken zij aan ICT-vaardigheden, aangezien de computer in de zorg een niet meer weg te denken onderdeel is. Door het volgen van keuzevakken krijgen ze nog meer zicht op vervolgopleidingen die goed aansluiten bij de eigen mogelijkheden en interesses. Met het profiel ZW hebben leerlingen diverse vervolgmogelijkheden op het mbo die allemaal met hun worden besproken.

 

Almende Isala havo/vwo

Havo/vwo

Om recht te doen aan verscheidenheid in interesse en behoefte, zijn de ‘stromingen’ geïntroduceerd. In het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met alle stromingen, om halverwege het schooljaar de stroming te kiezen waarin ze zich in leerjaar 2 en 3 verder gaan specialiseren. De vier stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn: Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium.

 

Havo-d

Er zijn twee wegen die naar havo of vwo leiden.  Op Almende  kunnen leerlingen ook de leerroute voor havo-d volgen. Havo-d bestaat uit een tweejarige brugperiode op havoniveau, waarna een leerling zijn loopbaan kan vervolgen op de havo of mavo.

 

Havo leerjaar 3

Naar de bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

 

Havo 4 en Havo 5

Leerlingen uit havo 3 die aan de overgangsnorm voldoen, worden toegelaten tot havo 4. Havo 5 is het examenjaar. Het examenjaar staat in het teken van het schoolexamen én het centraal examen in mei. Het schoolexamen bestaat uit zowel schriftelijke als mondelinge toetsen en daarnaast maken de leerlingen voor de meeste vakken ook één of meer praktische opdrachten.

Naast het voorbereiden op en begeleiden naar het examen staat de bovenbouw ook in het teken van oriënteren op een passende HBO vervolgopleiding. Op  www.almendecollege.nl staat meer informatie over deze loopbaanbegeleiding.

Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen

 

Vwo brugklas

Het programma van de vwo-brugklas heeft twee belangrijke doelen: ruimte geven aan de verschillende talenten van leerlingen en het stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Het niveau van de leerstof ligt hoger. Dat bevordert het ontwikkelen van goede leervaardigheden.

Het niet-beheersen van leervaardigheden kan voor problemen zorgen. Daarom wordt daar in de vwo-brugklas extra aandacht aan besteed. De leerling werkt met de mentor en de vakdocenten aan die vaardigheden die nog onvoldoende beheerst worden, totdat de leerling ‘leervaardig’ is en het niveau van de leerstof kan verwerken. .

Aan deze ontwikkeling van leervaardigheden en het zelfbewustzijn op het gebied van leren wordt met name in periode 1 gewerkt. In de andere drie periodes worden naast het reguliere programma projecten van ongeveer acht weken aangeboden over diverse onderwerpen. Deelname aan de projecten is vrijwillig.

 

Havo/vwo leerjaar 2

Na het eerste leerjaar blijven de leerlingen over het algemeen in dezelfde klas zitten. Het klassenverband wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Dat wil niet zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met verschillen in capaciteit en interesses. De mentor uit leerjaar 1 gaat in principe mee met zijn klas naar leerjaar 2.

In het vervolg op leerjaar 1 doen we ook in leerjaar 2 onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen op school. Daarbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van de zogenaamde Schoolvragenlijst (SAQI). Die biedt hulp bij het opsporen van mogelijk negatieve factoren. Dit kan negatieve faalangst zijn of een probleem met sociale vaardigheden. Bij constatering daarvan wordt de leerling een training faalangstreductie aangeboden of een sociale vaardigheidstraining, verzorgd door onze eigen docenten.

De mentoren verkennen in de loop van het tweede leerjaar aanleg en interesses van de leerlingen. Hiermee bereiden ze de leerlingen voor op de doorstroom naar havo of vwo. Rond april zal het docententeam hiervoor een advies geven. De mentor zal dit communiceren met de leerling en ouders. Tijdens de overgangsvergadering in juli zal definitief worden aangegeven waar de leerling in leerjaar 3 zal worden ingedeeld.

 

Havo/vwo leerjaar 3

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Leerlingen krijgen in vwo 3 de mogelijkheid Grieks en Latijn te volgen, een wettelijke verplichting voor de leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen. In aansluiting op de vwo-klas in leerjaar 1 en 2, zal in leerjaar 3 voor alle vwo-leerlingen, de mogelijkheid bestaan om uitdagend plus-onderwijs te volgen.

De decanen en mentoren houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB). Deze oriëntatie resulteert in de profielkeuze in leerjaar 3. Tijdens een speciale LOB-dag maken de leerlingen kennis met vakken uit de bovenbouw. Daarnaast maken zij een interessetest en hebben alle leerlingen tenminste één individueel gesprek met de decaan.

Een profiel bestaat uit vier delen:

 • Het gemeenschappelijk deel met vakken die alle leerlingen moeten volgen, zoals Nederlands en Engels.
 • Het profieldeel, een combinatie van verwante vakken.
 • Het vrije deel, dat ook een examenvak moet bevatten.
 • Een tweede vreemde taal en eventueel keuze uit Grieks of Latijn

Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

 

Vwo 4,5 & 6

Leerlingen uit vwo 3, atheneum of gymnasium, die aan de doorstroomnorm voldoen, worden toegelaten tot vwo 4. De leerlingen in vwo 4 hebben een keuze gemaakt uit de vier profielen. Het gemeenschappelijk deel bestaat voor alle leerlingen uit de vakken:

 • Nederlands en Engels
 • maatschappijleer in vwo 4;
 • levensbeschouwing in vwo 5;
 • lichamelijke opvoeding (lo) in vwo 4, vwo 5 en vwo 6.

Internationalisering maakt ook onderdeel uit van het programma in vwo 4. De leerlingen van het atheneum hebben daarnaast verplicht het vak culture en kunstzinnige vorming (ckv) en minimaal één van de moderne vreemde talen Duits en Frans.  Gymnasiumleerlingen hebben verplicht het vak Latijnse taal en literatuur of het vak Griekse taal en literatuur.

Vwo 4                                                                                                                                                                                 

In vwo 4 tellen bepaalde cijfers al mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 4 wordt het vak maatschappijleer afgesloten.

Vwo 5                                                                                                                                                                         

Naast de leerlingen die uit vwo 4 overgaan naar vwo 5 zijn ook leerlingen met een havodiploma toelaatbaar. Indien een leerling op de havo geen extra vak of een tweede vreemde taal heeft gevolgd, dan zal een leerling nog stof voor het betreffende vak moeten inhalen. Dit is ook het geval als het pakket van de leerling niet doorstroom relevant is. De leerlingen uit vwo 5 volgen de vakken die horen bij het door hen in vwo 4 gekozen profiel. Daarnaast zullen de leerlingen in vwo 5 deelnemen aan een maatschappelijke oriëntatie. Evenals in vwo 4 tellen ook in vwo 5 bepaalde cijfers mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 5 worden de vakken levensbeschouwing en ckv afgesloten.

Vwo 6                                                                                                                                                                               

Dit jaar is het examenjaar. Het examenjaar staat in het teken van het schoolexamen én het centraal examen in mei. Voor hun schoolexamen krijgen leerlingen dossiertoetsen en voor de meeste vakken ook een of meer praktische opdrachten. In vwo 6 werken leerlingen verder in meestal groepjes van twee aan het profielwerkstuk, dat in vwo 5 opgestart is. Het werkstuk moet betrekking hebben op een van de grote vakken uit het profiel van de leerling.

Profiel werkstuk

Naast een schriftelijke verslaglegging, presenteren alle leerlingen hun onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een cijfer dat samen met de titel van het profielwerkstuk op hun cijferlijst vermeld zal worden en dat onderdeel is van het combinatiecijfer.

 

Cambridge-certificaten havo/vwo

Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voorexamenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

Leerlingen kunnen op twee niveaus deelnemen aan het examen: het B2 First Certificate in English, en het C1 Certificate in Advanced English. Deze examens hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo-/vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten in Groot-Brittannië en Amerika.

 

CKV havo/vwo

Leerlingen havo/vwo kunnen in de derde klas/leerjaar kiezen voor een projectvorm van kunstvakken  (culturele en kunstzinnige vorming, CKV) en komen daardoor in aanraking met verschillende aspecten van cultuur en kunst. De leerlingen maken kennis met kunst en cultuur door middel van twee projectweken, een in november en een in maart. Deze twee projectweken worden afgesloten met een presentatiemiddag of avond voor ouders.

 

Technasium (onderzoeken en ontwerpen)

Bij het vak Onderzoek en & Ontwerpen (O&O), het eindexamenvak behorende bij het Technasium, werken leerlingen in teams aan actuele bètatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers.

Leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever en een opdracht die past bij hun interesse en mogelijke vervolgopleiding.

Theorie en praktijk worden gecombineerd. Vaak wordt op basis van onderzoek een ontwerp gemaakt voor een project dat raakvlakken heeft met een of meerdere bètawerelden. Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk over de werelden van bèta en techniek, maar ook hoe je een groot project met een groep aanpakt, hoe je handig samenwerkt en hoe je contact legt en onderhoudt met een opdrachtgever, hoe je je ideeën op een duidelijke en effectieve manier presenteert en hoe je reflecteert en jezelf steeds verder ontwikkelt.

 

Onderwijsgesprek

Ieder jaar hebben we met collega’s en leerlingen het onderwijsgesprek. In het onderwijsgesprek houden we ons onderwijs tegen het licht en maken we plannen voor verdere verbetering van ons onderwijs in het komende jaar.

 

Onderwijstijd

Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

 • 3700 uur voor het vmbo;
 • 4700 uur voor de havo;
 • 5700 uur voor het vwo.

De urennorm per opleiding maakt het voor middelbare scholen mogelijk om de uren over alle leerjaren te verspreiden. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Zolang zij maar elke leerling de mogelijkheid bieden een programma te volgen dat voldoet aan de hierboven genoemde urennorm én zolang de leerlingen maar minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/modernisering-normen- onderwijstijd-voortgezet-onderwijs-vo

Open dag

De open dag van het Almende College is op zaterdag 28 januari 2023. Tijdens de open dag kan er kennis gemaakt worden met alles wat er op school gebeurt. Toekomstige brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om de school en het onderwijs te bekijken. Voor meer informatie klik hier.

 

Opleidingsschool

Het Almende College maakt deel uit van de aspirant opleidingsschool IN*oost. IN*oost is een samenwerking tussen zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en -verschillende docentenopleidingen in de regio Arnhem-Nijmegen. Door intensief samen te werken worden niet alleen toekomstige leraren zo goed mogelijk opgeleid, ook de docenten op de scholen profiteren van de samenwerking. Dit samenwerkend leren leidt tot hogere kwaliteit van de opleidingen en beter onderwijs aan de leerlingen.

 

Orthopedagogen

Het Almende College heeft een aantal orthopedagogen in dienst. De orthopedagoog is via het ondersteuningsteam betrokken bij leerlingen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling en/of functioneren. De orthopedagoog is betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben en heeft contacten met externe betrokkenen.

Daarnaast is de orthopedagoog mede betrokken bij het vormen van beleid omtrent de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Carolien Teunissen en Fleur van Munster zijn als orthopedagogen verbonden aan het Almende College.

 

Ouderbetrokkenheid/ouderraad

De Ouderraad (OR) streeft naar verwezenlijking van de uitgangspunten van onze school. In constructief overleg met de directie probeert de ouderraad bij te dragen aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen. De OR volgt het beleid van de school kritisch, stelt vragen en waarborgt de inbreng van ouders in de school.

Dit laatste gebeurt onder andere door de mening van ouders over diverse onderwerpen te peilen via e-mail en door jaarlijks een algemene ouderavond te organiseren. Ook reikt de OR de helpende hand bij de organisatie van enkele schoolactiviteiten.

Heeft u vragen of interesse om mee te denken met de ouderraad mail dan naar ouderraad@almendecollege.nl. In schooljaar 2022-2023 wordt samen met de ouderraad de ouderbetrokkenheid verder vormgegeven.

We zijn in schooljaar 21-22 gestart met klankbordgroepen voor ouders en leerlingen. Deze klankbordgroepen komen een aantal keer per jaar bijeen om te sparren over allerhande thema’s.

Tevens worden ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

 

Overstap basisschool (PO) naar voortgezetonderwijs (VO)

Al voor de zomervakantie krijgen de leerlingen een uitnodiging voor een eerste kennismakingsmiddag met de school, de mentor en de klasgenoten. We investeren veel in groepsvorming in de eerste weken van het schooljaar, bijvoorbeeld door het brugklaskamp. Daarnaast zijn er nog voor de herfstvakantie kennismakingsgesprekken tussen mentor/ouder en leerling.

 

Pesten

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op positieve groepsvorming en proberen we te voorkomen dat pesten ontstaat. Komen er toch signalen van pesten en gepest worden, dan treden we onmiddellijk op. Er is een anti-pestprotocol opgesteld waarin staat wat pesten precies is, wat we ertegen doen en wie we daarbij betrekken.

De anti-pestcoördinator ziet toe op een veilig schoolklimaat en zorgt ervoor dat het anti-pestprotocol wordt nageleefd.

Link anti-pestprotocol

 

Privacybeleid

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken.

 

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Achterhoek VO, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Functionaris Gegevensbescherming: Erik van den Beld, fg@achterhoekvo.nl

 

Programma toetsing en afsluiting (PTA)

(alleen voor bovenbouw)

De toetsen, inclusief leerstof en lengte, de weging per onderdeel en de mogelijkheid voor herkansingen van het schoolexamen staan beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het bevat ook regels over de organisatie en de gang van zaken tijdens het examen. Dit PTA wordt aan bovenbouwleerlingen verstrekt (havo/vwo vanaf leerjaar 4, vmbo vanaf leerjaar 3).

Klik hier voor een overzicht van onze programma’s van toetsing en afsluiting

De landelijke centrale examens vinden plaats aan het einde van het voortgezet onderwijs per leerroute.  Het is voor alle havo-, vwo-, mavo- en beroepsgerichte leerlingen in het hele land gelijk, m.u.v. de beroepsgericht leerwegen. Het centraal examen kent een herkansingsregeling, waarbij elke leerling één vak mag herkansen. De afgelopen jaren waren er door corona andere exameneisen – hoe dat in het examenjaar 2023 gaat verlopen, weten we op het moment van schrijven nog niet. Zodra hier meer over bekend is, worden de examenleerlingen ingelicht.

 

Rapport

Leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een overgangsrapportage mee. Gedurende het schooljaar kunnen ouder(s) en verzorger(s), de ontwikkeling van hun kind volgen via Magister. De afgelopen jaren hebben we vanwege de coronapandemie gebruik gemaakt van doorstroomcertificaten. Mocht dat dit jaar weer passend zijn, kiezen we wederom voor een certificaat.

 

Schooladviesraad

De schooladviesraad wordt gevormd door een aantal eindverantwoordelijke betrokkenen uit bedrijven, instellingen en besturen in onze regio. Met hen bespreekt de directie een aantal keren per jaar de ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot de positie en keuzes van de school. Hiermee willen we ons blikveld verruimen en buiten de belevingswereld van de school kijken. De adviezen van de schoolraad zijn erg waardevol voor het Almende College.

 

Schoolbestuur

Almende College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en A.C. de Visch Eybergen. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:

Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens
Achterhoek VO Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
info@achterhoekvo.nl I www.achterhoekvo.nl

 

Schoolleiding

De dagelijkse gang van zaken op het Almende College wordt aangestuurd door de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector, een directeur onderwijs, een directeur Kwaliteit en organisatie, een hoofd bedrijfsvoering en acht afdelingsleiders. De schoolleiding heeft de portefeuilles onderling verdeeld. De afdelingsleiders sturen Secties/ teams aan en houden zich bezig met onderwijs, begeleiding en personeel

Rector: Pauline Wenderich, te bereiken via directiesecretariaat@almendecollege.nl

Directeur onderwijs : René de Jonge
Directeur bedrijfsvoering & organisatie: Tom Noten

Teamleider beroepsgericht onderbouw: Herm Aalders
Teamleider beroepsgericht bovenbouw: Dianne Jochoms
Teamleider mavo onderbouw: Sandra Weetink
Teamleider mavo bovenbouw: Jeroen Peters
Teamleider havo, vwo onderbouw: Marijn van Huet
Teamleider havo, vwo leerjaar 3: Kees Markhorst
Teamleider havo bovenbouw: Frederik Scholtz
Teamleider vwo bovenbouw: Petra van Loon

 

Schoolresultaten

Op onderstaande link zijn de schoolresultaten van afgelopen drie jaren inzien.

https://scholenopdekaart.nl/zoeken/middelbare- scholen?zoektermen=Almende%20College&weergave=Lijst

 

Slagen of zakken

In het Programma van Toetsing en Afsluiting is ook de slaag- en zakregeling opgenomen.

 

Stromingen in de onderbouw Almende Isala

Op havo, vwo werken we met stromingen. Om recht te doen aan verscheidenheid zijn stromingen geïntroduceerd, in het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met alle stromingen, om halverwege het schooljaar de stroming te kiezen waarin ze zich in leerjaar 2 en 3 verder gaan specialiseren. De vier stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn: Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium.

 

Spijbelen

Aan leerlingen die zonder geldige redenen één of meer lessen hebben verzuimd, wordt een gepaste sanctie opgelegd.

De ouder(s)/verzorger(s) worden van dit verzuim op de hoogte gebracht zodra het buiten proporties valt. Er wordt aangenomen dat ook de ouder(s)/verzorger(s) hun kind hierover aan zullen spreken. De school zal in deze situatie de leerplichtambtenaar inschakelen.

 

Social media

Naast informatie op onze schoolwebsite www.almendecollege.nl is het Almende College is ook actief op de sociale media-kanalen. Via Facebook en Instagram worden regelmatig (nieuws)berichten gepost.

We zijn te volgende op de volgende accounts:

 

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij het leerlingloket of de balie. Er wordt in Magister gezet dat de leerling te laat is gekomen. De volgende dag moet de leerling zich tussen 7.45 en 8.00 uur melden. Mocht de leerling de volgende dag het eerste uur vrij zijn dan kan de leerling zelf bij de administratie een ander moment afspreken

Houd er rekening mee dat te laat komen valt onder verzuim. Uiteindelijk wordt dit dus ook gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer de leerling 4x te laat is gekomen volgt een gesprek met de mentor/coach. De mentor/coach bekijkt welk maatwerk nodig is voor verbetering. Bij 12x te laat wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

 

Veiligheid

Al jaren scoort het Almende College erg hoog als het gaat om veiligheid voor leerlingen en medewerkers. Onze veiligheidscoördinator monitort alles op het gebied van veiligheid. Op dit moment wordt het veiligheidsplan herijkt.

 

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen:

De twee externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO zijn:

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de vertrouwenspersoon de leerling, ouder of medewerker helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie waar Achterhoek VO bij aangesloten is, te weten: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs.

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(0302) 80 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl

 

Vertrouwensinspecteurs inspectie

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanspreekpunt voor mensen die klachten hebben op het gebied van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.

Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Scholen en besturen zijn verplicht om bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspectie is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op nummer 0900-111 3 111.

 

Verwijsindex

Wanneer het even niet goed gaat met een leerling, bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, met de politie in aanraking is gekomen of in een problematische gezinssituatie zit, is dat een reden voor extra oplettendheid. De school kan in zo’n geval een signaal afgeven in de Verwijsindex.

 

Verzuim

Er zijn twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd.

Het is ongeoorloofd verzuim als een leerling zonder geldige reden verzuimt, bijvoorbeeld buiten de schoolvakanties met vakantie gaat. Het is wettelijk niet toegestaan lessen ongeoorloofd te verzuimen. In principe kan binnen schooltijd geen vrij gegeven worden. Bij bijzondere omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de teamleider.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het de school sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden. De school dekt hiermee de kosten voor extra activiteiten, voorzieningen, diensten en goederen die niet door de overheid worden vergoed. Bijvoorbeeld de introdagen, de schoolpas, culturele activiteiten, laatste schooldagen, een mentoruitje, etc. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is gelijk voor alle leerjaren en afdelingen binnen het Almende College en wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten, óók de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. Dit betekent dat geen enkele leerling van het Almende College zal worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.
Om deze waardevolle activiteiten te kunnen blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, moeten we mogelijk besluiten bepaalde activiteiten niet meer aan te bieden. Die activiteiten zullen dan voor alle leerlingen geannuleerd worden. We hopen dat het zover niet hoeft te komen en zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt. We verzoeken alle ouders dan ook om dat dit jaar ook weer te doen.