Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Klik op één van de onderstaande titels om direct naar het onderwerp te navigeren.

Aanwezigheid van leerlingen

Lessen en andere activiteiten vallen in beginsel van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur. Leerlingen behoren tijdens deze schooltijden op tijd, aanwezig en beschikbaar te zijn. Als een leerling door bijvoorbeeld ziekte niet naar school kan komen, moet dit zo spoedig mogelijk (tussen 8:00-9:00 uur) telefonisch door een ouder/verzorger gemeld worden. Het verzuim van een leerling wordt geregistreerd.

 

Afwezigheid

Indien een leerling door ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, moet dit telefonisch voor 9.00 uur aan de school gemeld worden via 0315-630000.

Mocht er voor de leerling die dag een onderdeel van het schoolexamen op het programma staan, dan moet één van zijn ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider.

 

Bewegingsonderwijs

Voor de lessen bewegingsonderwijs is het Almende sportshirt verplicht in leerjaar 1 t/m 3. Nieuwe leerlingen moeten dit schoolshirt aanschaffen. Deze kleding is verkrijgbaar op onderstaande adressen.

Vos Fashion, Pr. Bernhardstraat 23 in Silvolde Mecking’s Sportshop, Kerkstraat 17-a in Ulft

 

Bibliotheek

Adres- en contactgegevens:
Herman van Velzenstraat 1 
7061 DD Terborg
088-006 29 929

ma-vr: 9.00-12.30 (Debbie en Jenny telefonisch bereikbaar) en 13.30-17.30 (klantenservice)

Website: www.achterhoeksepoort.nl
E-mail: almende@achterhoeksepoort.nl voor alle lesideeën, vragen, aanschafsuggesties

Openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag          10.00 – 17:00 uur
dinsdag en donderdag                          10:00 – 19.00 uur

Werkflex (Almende Isala)
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 13.30/13.50 uur (15 lln)

Ook zijn de leerlingen van harte welkom om na schooltijd huiswerk te komen maken of te komen studeren, bijvoorbeeld voor en/of tijdens de proefwerk- en examenweken.

 Mogelijkheden in de bibliotheek/op school

 • materiaal bij projecten
 • lessen leesbevordering en 21-eeuwse vaardigheden
 • lesgeven en vergaderen in de bibliotheek
 • individueel werken
 • gebruik computers
 • kopiëren en printen (betaald)
 •   gratis Wifi (openbaar)

Almende pagina op de bibliotheekwebsite

Het Almende College heeft een speciale pagina op de website van de bibliotheek. Daar kun je informatie vinden over:

 • bronnenverzameling
 • onderwerp profielwerkstukken
 • exposities school
 • landelijke activiteiten (leesbevordering) 

Collectie
De collectie van de mediatheek is geïntegreerd in collectie van de bibliotheek. Leerlingen kunnen deze ook vanuit de andere vestigingen reserveren en inleveren.

Boeken
Elk jaar moeten er opnieuw (digitale) boeken worden besteld voor het schooljaar. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover via een brief ingelicht. Het is de bedoeling de (digitale) boeken tijdig te bestellen zodat de leerling bij de start van het jaar direct gebruik kan maken hiervan. Het bestellen van de boeken of de boekenlijst valt ook te vinden via: https://www.vandijk.nl/

 

Brugklas

Leerlingen in de brugklas krijgen extra aandacht door ze goed te begeleiden in hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Ook na de gewenningsperiode blijven we het welbevinden van leerlingen op school monitoren. In de brugklas is er extra aandacht voor het leren leren, plannen en sociale vaardigheden. In de brugklas gaat de mentor/coach aan de start van het jaar in gesprek met de leerling en ouders in de vorm van een driehoeksgesprek over de start van het schooljaar.

 

Burgerschap

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschap brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Scholen hebben de opdracht actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Als school maken we deel uit van de lokale gemeenschap en willen daaraan ook een actieve bijdrage leveren. Aan sociale, culturele en politieke verbondenheid met de samenleving wordt niet alleen aandacht geschonken in voor de hand liggende lessen als mens & maatschappij, geschiedenis en maatschappijleer, maar ook door leerlingen te betrekken bij debatten en vormen van medezeggenschap, zoals de leerlingenraad.

In het schooljaar 2021-2022 wordt het burgerschapsonderwijs verder ontwikkeld.

 

Cambridge-certificaten

Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voorexamenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

Leerlingen kunnen op twee niveaus deelnemen aan het examen: het B2 First Certificate in English, en het C1 Certificate in Advanced English. Deze examens hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo-/vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten in Groot-Brittannië en Amerika.

 

CKV

Leerlingen in de derde klas kunnen kiezen voor een projectvorm van kunstvakken 1 (culturele en kunstzinnige vorming, CKV) en komen daardoor in aanraking met verschillende aspecten van cultuur en kunst. De leerlingen maken kennis met kunst en cultuur door middel van twee projectweken, een in november en een in maart. Deze twee projectweken worden afgesloten met een presentatiemiddag of avond voor ouders.

 

Contact

Almende College

Terborgseveld 75 (Isala) /77 (Laudis) 7064 AN Silvolde
Telefoon: 0315-630000
E-mail: info@almendecollege.nl

Dependance Almende College

(BB+ en de vmbo-leergebieden wiskunde, Nederlands, KMT en D&P) Pastoor Bluemersplein 2
7064 BK Silvolde
Telefoon: 0315-630000
E-mail: info@almendecollege.nl

 

Decanaat

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten scholieren al vrij vroeg keuzes maken voor hun vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat kunnen best lastige en spannende keuzes zijn. Daarom neemt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) een belangrijke plaats in binnen de begeleiding van onze leerlingen.

De decaan begeleidt leerlingen, samen met de mentor, bij profiel- en studiekeuze. Dat gebeurt tijdens de mentorlessen, informatieavonden en individuele gesprekken. Daarnaast organiseert de decaan

i.s.m. het vervolgonderwijs activiteiten om leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze o.a. profielkeuzedag bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), bezoek aan een hogeschool (Saxion) of universiteit (Twente), bezoek van de techniektruck aan onze school, een themaweek rondom studie- en beroep, enz.

Decanen:

Mevr. Kayleigh Gerritsen, vmbo Mevr. Akke Zijlstra, vmbo
Dhr. Marc Sessink vmbo
Dhr. Marijn Dijkman, havo/ vwo Mevr. Marion Doornink, havo/vwo
Leerlingen kunnen altijd bij de decaan terecht voor hulp, informatie of advies.

Open dagen vervolgonderwijs & meeloopdagen

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich goed oriënteren op het vervolgonderwijs. Daarom stimuleren wij leerlingen om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Alle mbo-, hbo- en wo instellingen organiseren een paar keer per jaar open dagen (meestal in het najaar en in het voorjaar). Als een leerling al een studie op het oog heeft, is het goed om een dag mee te lopen met een student of beroepsoefenaar, zo krijgt de leerling een nog beter beeld van de opleiding en of deze bij hem of haar past. Leerlingen kunnen zowel voor open- als voor meeloopdagen verlof aanvragen.

 

Doorstroom

Aan het einde van elk schooljaar wordt bekeken of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar van het onderwijsniveau dat hij volgt. De vraag die dan eigenlijk beantwoord wordt is: Zijn de resultaten die jij dit schooljaar behaald hebt voldoende om kans van slagen te hebben in het volgende leerjaar?

In het bevorderingsreglement worden de criteria voor doorstroom benoemd. Tijdens de overgangsvergadering aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van dit bevorderingsreglement bepaald of jij doorstroomt.

De doorstroomnormen/het bevorderingsreglement per leerjaar is te hier te vinden.

 

Driehoeksgesprekken

De leerling voert elk jaar samen met zijn ouder(s), verzorger(s) en mentor meerdere driehoeksgesprekken. In deze gesprekken staat de leerling centraal. De leerling voert het gesprek, blikt terug op de afgelopen periode en maakt hiervan een verslag. Elke leerling voert dit gesprek minimaal tweemaal per jaar met mentor en ouders(s), verzorger(s). De persoonlijke ontwikkeling van de leerling komt hierin aan bod en de persoonlijke doelen. In het gesprek neemt de leerling de leiding.

 

EureKlaS

“Eureka!”, riep Archimedes, toen hij, zittend in bad, ontdekte hoe hij kon bewijzen dat de edelsmid de gouden kroon van de koning vervalst had. De Eureka-klas op Almende Isala stimuleert leerlingen van groep 8 met een potentieel vwo-advies om ook tot nieuwe inzichten te komen.

Het gaat in de EurekLaS vooral over ‘leren’ en ‘zijn’. Leerlingen ervaren hoe het is om met andere (aanstaande) vwo-leerlingen op vwo-niveau les te krijgen, o.a. over het soortelijk gewicht van goud en zilver en hoe daarmee een kroon vervalst kan worden. Door pittige opdrachten over taal en tekst ontdekt de leerling al doende welke leerstrategieën het beste werken. Leerlingen die snel kunnen denken, hebben vaak ook andere kenmerken zoals een groot rechtvaardigheidsgevoel of een streven naar perfectionisme. Herkennen en erkennen van deze kenmerken zorgt dat leerlingen daar beter mee kunnen omgaan.

Dit alles gaat op een gezellige ontspannen manier, van december t/m maart. Ieder jaar weer vinden de deelnemende leerlingen het jammer dat de lessen alweer voorbij zijn. De aanmelding voor de EurekLaS loopt via de basisschool.

 

Examenregelement

Elk jaar wordt het examenreglement zo nodig aangepast door de examencommissie en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Na goedkeuring krijgen de examenleerlingen aan het begin van het schooljaar het examenreglement uitgereikt.

Klik hier voor de examenreglementen, te vinden onder downloads

 

Flexrooster

Op havo, vwo werken we met een flexrooster om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces. Binnen het flexrooster leren leerlingen om keuzes te maken. De kern van het flexrooster is dat leerlingen drie of vier reguliere vaklessen op een dag volgen: voor de meeste klassen geldt dat de leerlingen 16 zestien vaklessen hebben, dat varieert per leerjaar. Die lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze en hebben een vaste plek in het rooster. Daarnaast moeten volgen de leerlingen per week minimaal vijf flexuren van 40 minuten volgen. Een uitzondering hierop zijn de examenklassen en de leerlingen die in de bovenbouw het vak O&O volgen.

De flexuren vinden ’s ochtends voor de reguliere vaklessen of ’s middags na deze vaklessen plaats. Leerlingen kiezen zelf en/of in overleg met hun mentor en vakdocent welke flexuren ze volgen, op basis van behoefte, noodzaak of interesse.

Er zijn verschillende flexuren waaruit leerlingen kunnen kiezen, namelijk:

 • Vakflex (VF) waarin leerlingen bij een vak extra instructie krijgen of begeleid kunnen werken aan het vak;
 • Werkflex (WF) waarin huiswerk wordt gemaakt, wordt gestudeerd of in groepjes aan opdrachten en projecten wordt gewerkt;
 • Studieflex (SF) waarin leerlingen in stilte en rust kunnen werken en leren, onder toezicht.

In het flexrooster is het schooljaar verdeeld in twee semesters. Elk semester bestaat weer uit twee periodes; dus periodes 1 en 2 vormen samen semester 1 en semester 2 bestaat uit periodes 3 en 4.

 

Gezonde school

Een Gezonde School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. Er zijn vier basisregels die gelden voor een Gezonde School. Elke kantine biedt in iedere productgroep minstens één betere keuze aan. Deze betere keuzes liggen op de opvallende plaatsen. De kantine stimuleert water drinken en de kantine heeft een gezonde aanpak schriftelijk vastgelegd in het beleid.

 

ICT

Digitale componenten krijgen een steeds groter aandeel binnen de verschillende vakken en bieden veel mogelijkheden tot differentiatie in tempo, diepgang, herhaling en oefening van de lesstof. In alle lokalen hangen grote touchscreens en in het alle schoolgebouwen is Wi-Fi beschikbaar. In diverse lokalen en in de mediatheek kunnen de leerlingen werken aan de computer. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een ELO (elektronische leeromgeving) en hebben een eigen datagebied in het netwerk van de school en een eigen e-mailadres.

Leerlingen krijgen onderwijs m.b.v. de iPad. Aan het gebruik van digitale (leer)middelen zijn spelregels verbonden. Het Almende College kent een gedragscode voor het gebruik van sociale media.

 

Inspectie

Door de rijksoverheid wordt toezicht op de scholen uitgeoefend. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. Dat loket heet Informatie Rijksoverheid (www. rijksoverheid.nl). De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen van ouders.

Als ouder kunt u via onderstaande gegevens in contact komen met of informatie verkrijgen over de onderwijsinspectie: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.Vragen over onderwijs via telefoonnummer 1400

 

Internationalisering

Wij hebben als taak om onze leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij leerlingen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa.

We vinden het belangrijk dat leerlingen internationale ervaringen op doen. In coronatijd heeft dit vanzelfsprekend stil gelegen. In schooljaar 2021-2022 gaan we dit weer oppakken.

 

Introductie

Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar krijgen nieuwe leerlingen een uitnodiging voor een eerste kennismakingsmiddag met de school, de mentor/coach en de klasgenoten. Het doel van de introductiemiddag is om de leerlingen kennis te laten maken met elkaar en de mentor/coach en daardoor de spanning weg te nemen voor de start van het schooljaar. Tijdens de introductie doen de leerlingen diverse spellen en activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast gaan ze aan de start van het schooljaar op brugklaskamp om elkaar nog beter te leren kennen.

 

Jeugdarts/verpleegkundige

In leerjaar 2 worden alle leerlingen gezien door een jeugdverpleegkundige. Nadat leerlingen een gesprek met de assistente van de jeugdarts hebben gehad, kan een aantal leerlingen worden uitgenodigd op school naar de jeugdarts te komen voor nader onderzoek. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De jeugdarts is ook betrokken bij de leerlingbegeleiding en brengt in het zorgadviesteam van de school specifieke deskundigheid in. Ouders/verzorgers kunnen bij vragen bellen of mailen met GGD Noord- en Oost-Gelderland, telefoon 088-4433000 of jgz@ggdnog.nl. Jongeren kunnen zich wenden tot jouwggd.nl.

 

Jeugdhulp

Voor ondersteuning en advies over opgroeien en opvoeden zijn er verschillende mogelijkheden. Voor algemene opvoedvragen kunnen ouder(s)/verzorger(s) terecht op de landelijke website www.opvoeden.nl. Voor persoonlijke vragen over kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar is de website www.ggd.nl te raadplegen of kunnen ouders/verzorgers mailen met jgz@ggdnog.nl. Ook op de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl en zoekwoord hulpportaal) is informatie te vinden en is de gemeente te bereiken op 0315-292292.

 

Klachtenregeling

De school heeft als doel klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar wordt gewerkt worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of teamleider of uiteindelijk de directeur. In bijzondere situaties zal deze de rector informeren en raadplegen.

Onze school ressorteert onder stichting Achterhoek VO en valt daarom onder de stichtingbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. Deze regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijv. betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Om deze klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt elke locatie van het Almende College over interne vertrouwenspersonen.Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht of dat er een klacht ingediend moet/kan worden.

De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken.

De interne vertrouwenspersoon zal uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon.

 

Kluisjes

Elke leerling op het Almende College heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een kluisje. Op de havo/vwo-locatie krijgen de leerlingen een kluisje toegewezen voor hun schoolloopbaan op het Almende. Op de vmbo-locaties zullen de kluisjes door middel van een elektronisch systeem telkens opnieuw worden aangewezen. In het kluisje is er de mogelijk om je gymspullen/schoolspullen of overige op te bergen. De school blijft eigenaar van de kluisjes en kan ten alle tijden gebruik maken van de mogelijkheid om de kluisjes te controleren.

 

Kwaliteitszorg

Het beleid dat op en voor het Almende College gemaakt wordt, is geen doel op zich, maar staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Die verbetering moet anticiperen op of aansluiten bij veranderingen in de samenleving en de veranderde wensen en eisen van die samenleving. Dat veronderstelt een continue deskundigheidsbevordering van het personeel

De resultaten van ons onderwijs worden periodiek gemeten. Zo brengen we jaarlijks rapportcijfers en examenresultaten in beeld en vergelijken we die met voorgaande jaren en met regionale en landelijke cijfers. Indien nodig worden aandachtspunten of doelen geformuleerd. We kijken niet alleen naar de opbrengsten, maar ook naar de kwaliteit van ons onderwijs.

Om de twee jaar worden er onder leerlingen en ouders enquêtes gehouden. De laatste onderzoeken laten zien dat ouders en hun kinderen overwegend zeer tevreden zijn. Naast leerlingen en ouders bevragen we ook onze medewerkers.

Goed onderwijs begint namelijk bij de kwaliteit van docenten en andere medewerkers en daarom is het belangrijk te weten hoe er over de werkomgeving gedacht wordt. Scholen die onder ons bestuur vallen visiteren elkaar en verrichten onderzoek op deelgebieden om tot kwaliteitsverbetering te komen. Uiteraard beoordeelt ook de onderwijsinspectie de kwaliteit van ons onderwijs.

https://scholenopdekaart.nl/zoeken/middelbare- scholen?zoektermen=Almende%20College&weergave=Lijst

 

Leergebieden

Op het vmbo werken we in leergebieden. Vakken die bij elkaar horen krijg je zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. De meeste lessen duren 80 minuten waardoor er ruimte is voor instructie en tijd om zelfstandig te werken. Er is altijd iemand die je kan helpen. Zo kan je tijd besteden aan het vak waar je net wat meer moeite mee hebt en kan je sneller door de vakken die je makkelijk vindt. Elk leergebied heeft zijn eigen leerplein zodat je altijd weet waar je terecht kan. Elk leerplein heeft instructielokalen en zelfstandige werkplekken.

 

Leerlingactiviteiten

Buiten de lessen om worden er veel activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Deze activiteiten worden georganiseerd omdat ze bijdragen aan een brede ontwikkeling en een goede sfeer. Aan de activiteiten nemen alle leerlingen van een klas, een leerjaar of de afdeling deel. De afdelingen kennen een jaarlijks terugkerend programma van kennismakings- en introductieactiviteiten, sport en spel, kampen, excursies, schoolfeesten, acties voor goede doelen, sportdagen en activiteitendagen in de laatste schoolweek.

Soms organiseren leerlingen -in overleg met hun mentor/coach ook zelf een klassenactiviteit. In schooljaar 2021-2022 besteden we hier na het coronajaar extra aandacht aan.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van de klassenvertegenwoordigers van zowel onder- als bovenbouwklassen. Zij behartigt de belangen van de leerlingen. Zij houdt enquêtes onder de leerlingen, houdt zich bezig met de schoolkantine en organiseert soms activiteiten.

Deze groep leerlingen werkt samen met directie, personeel, medeleerlingen en ouders aan een nog betere sfeer en mooier onderwijs op school. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de directie en heeft vertegenwoordigers in de locatiedeelraad en de medezeggenschapsraad.

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Almende College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Volgend jaar wordt het statuut in samenwerking met leerlingen herzien en eenvoudiger leesbaar gemaakt.

Klik hier voor het leerlingenstatuut op de website

 

Lessentabel

Voor de lessentabel van de verschillende leerroutes klik hieronder:

https://www.almendecollege.nl/lessentabel/

 

Lestijden


 

Lesuitval

Bij ziekte of afwezigheid van een docent vallen zo weinig mogelijk lessen uit. Bij afwijkingen van het reguliere rooster worden leerlingen via Magister op de hoogte gebracht. Indien een docent langduriger afwezig is, wordt gezocht naar een vervanger die alle lessen overneemt. Ouder(s)/verzorger(s) worden bij lesuitval van enige omvang geïnformeerd.

 

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en medewerkers oefenen invloed uit op het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR). Vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Achterhoek VO. In de MR praat de directie met de MR-leden over de ontwikkelingen in de school en het schoolbeleid onder meer op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, personeel en financiën.

 

Op een aantal aspecten hebben de GMR en MR advies- of instemmingsrecht. Op het Almende College vindt de gedachtewisseling in de MR in grote openheid plaats en komt besluitvorming in goede samenwerking tot stand.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Mail dan naar mr@almendecollege.nl.

 

Mentor als coach

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling die zich vooral richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen en groepen. De mentor wordt ook wel coach genoemd, omdat hij of zij al coachend de leerling door zijn schoolloopbaan heen begeleidt.

 

In leerjaar 1 staan in de eerste periode introductie, kennismaking, groepsvorming en studievaardigheden centraal. Leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 in principe dezelfde mentor (coach) die altijd een aantal lessen aan zijn klas geeft, de studieresultaten van elke leerling nauwlettend volgt en contacten met de ouders onderhoudt. Ook neemt de mentor het initiatief voor driehoeksgesprekken tussen leerlingen, ouders en mentor. Een mentor/ coach heeft waar mogelijk ongeveer vijftien leerlingen onder zijn hoede die samen een stamgroep vormen of de helft zijn van een klas.

Als een leerling individueel extra aandacht of begeleiding nodig heeft, maakt de mentor met die leerling een afspraak om het een en ander te bespreken, meestal buiten lestijd.

 

MISSIE EN VISIE

De drie pijlers waaraan beide afdelingen hun visie ontlenen, zijn:

 • Coachend mentoraat
 • De actieve leerling
 • Werken in de driehoek tussen school, ouders en leerlingen

Voor een uitgebreide versie van de visie verwijzen we naar het schoolplan.

 

Ondersteuning op de locaties van het Almende College

De ondersteuning bij het leerproces wordt in de eerste plaats geboden door de coach (VMBO) of mentor (HAVO/VWO). Samen met de lesgevende docenten wordt de ontwikkeling van de leerlingen goed gevolgd en wordt een leerling extra ondersteund als dat nodig is. Soms verloopt de schoolloopbaan niet helemaal als vanzelf en is er meer ondersteuning nodig. Deze ondersteuning wordt geboden door het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, jeugd maatschappelijk werker, pedagogisch medewerkers, docenten met een specialisme/leerlingbegeleiders en een coördinator onderwijsondersteuning. Indien gewenst kan de expertise van een ambulant begeleider worden ingeschakeld.

We proberen bij de ondersteuning zo veel mogelijk in te steken op het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden bij een leerling. We kijken naar wat een leerling nodig heeft. Samenwerking in de driehoek leerling – ouders – mentor/coach is de basis. We werken vanuit vertrouwen samen aan realistische en haalbare doelen.

COÖRDINATOR ONDERWIJSONDERSTEUNING

Het ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de coördinator onderwijsondersteuning. De coördinator is ook het eerste aanspreekpunt als er meer ondersteuning voor een leerling nodig is. Op de HAVO/vwo-locatie is Monique Pennings coördinator onderwijsondersteuning. Op de VMBO- locatie is dat Wencke Ueffing.

 

Onderwijsgesprek

Ieder jaar hebben we met collega’s en leerlingen het onderwijsgesprek. In het onderwijsgesprek houden we ons onderwijs tegen het licht en maken we plannen voor verdere verbetering van ons onderwijs in het komende jaar.

 

Onderwijstijd

Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

 • 3700 uur voor het vmbo;
 • 4700 uur voor de havo;
 • 5700 uur voor het vwo.

De urennorm per opleiding maakt het voor middelbare scholen mogelijk om de uren over alle leerjaren te verspreiden. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Zolang zij maar elke leerling de mogelijkheid bieden een programma te volgen dat voldoet aan de hierboven genoemde urennorm én zolang de leerlingen maar minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/modernisering-normen- onderwijstijd-voortgezet-onderwijs-vo

 

Open dag

De open dag van het Almende College is dit jaar op zaterdag 29 januari. Tijdens de open dag kun je kennis maken met alles wat er op onze school gebeurt. Je bent van harte welkom om onze mooie gebouwen en ons onderwijs te bekijken. We helpen je graag om een goede keuze voor een nieuwe school te maken.

 

Opleidingsschool

Het Almende College maakt deel uit van de aspirant opleidingsschool IN*oost. IN*oost is een samenwerking tussen zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en vier opleidingsinstituten (voor leraren) in de regio. Door intensief samen te werken worden niet alleen toekomstige leraren zo goed mogelijk opgeleid, ook de docenten op de scholen profiteren van de samenwerking. Dit samenwerkend leren leidt tot hogere kwaliteit van de opleidingen en beter onderwijs aan de leerlingen.

 

Orthopedagoog

Het Almende College heeft een orthopedagoog in dienst. De orthopedagoog is middels het ondersteuningsteam betrokken bij leerlingen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling en/of functioneren. De orthopedagoog is betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben en heeft contacten met externe betrokkenen.

Daarnaast is de orthopedagoog mede betrokken bij het vormen van beleid omtrent de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Carolien Kleine en Fleur van Munster zijn als orthopedagoog verbonden aan het Almende College.

 

Ouderbetrokkenheid/ouderraad

De Ouderraad (OR) streeft naar verwezenlijking van de uitgangspunten van onze school. In constructief overleg met de directie probeert de ouderraad bij te dragen aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen. De OR volgt het beleid van de school kritisch, stelt vragen en waarborgt de inbreng van ouders in de school.

Dit laatste gebeurt onder andere door de mening van ouders over diverse onderwerpen te peilen via e-mail en door jaarlijks een algemene ouderavond te organiseren. Ook reikt de OR de helpende hand bij de organisatie van enkele schoolactiviteiten.

Heeft u vragen of interesse om mee te denken met de ouderraad mail dan naar ouderraad@almendecollege.nl

In schooljaar 2021-2022 wordt samen met de ouderraad de ouderbetrokkenheid opnieuw vormgegeven.

Overstap basisschool (PO) naar voortgezetonderwijs (VO)

Al voor de zomervakantie krijgen de leerlingen een uitnodiging voor een eerste kennismakingsmiddag met de school, de mentor en de klasgenoten. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt dit jaar voor een andere aanpak gekozen. Daarover en over verdere kennismaking met de school en de mentor blijven wij u informeren. In alles blijven we u hierover informeren. Zo ook over de kennismaking met de school en de mentor.

 

Pesten

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op positieve groepsvorming en proberen we te voorkomen dat pesten ontstaat. Komen er toch signalen van pesten en gepest worden, dan treden we onmiddellijk op. Er is een pestprotocol opgesteld waarin staat wat pesten precies is, wat we ertegen doen en wie we daarbij betrekken.

De anti-pestcoördinator ziet toe op een veilig schoolklimaat en zorgt ervoor dat het pestprotocol wordt nageleefd.

 

Privacybeleid

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Achterhoek VO, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Functionaris Gegevensbescherming: Danielle Klanderman, fg@achterhoekvo.nl

 

Programma toetsing en afsluiting (PTA)

De data, de leerstof die getoetst wordt, de lengte in minuten, de weging per onderdeel en de mogelijkheid voor herkansingen van het schoolexamen staat beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het bevat ook regels over de organisatie en de gang van zaken tijdens het examen. Dit PTA wordt aan iedere leerling verstrekt voor zijn/haar niveau.

De centrale, landelijke, examens vinden plaats aan het einde van het voortgezet onderwijs per leerroute. Het wordt landelijk georganiseer. Het is dus voor alle havo-, vwo-, mavo- en beroepsgerichte leerlingen in het hele land gelijk. Het centraal examen kent een herkansingsregeling, waarbij elke leerling één vak mag herkansen.

 

Rapport

Leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een overgangsrapportage mee. Gedurende het schooljaar kunnen ouders, verzorgers, de groei van hun kind in zien via Magister. De afgelopen jaren hebben we, wegens de corona-pandemie gebruik gemaakt van doorstroomcertificaten. Mocht dat dit jaar weer passend zijn, kiezen we wederom voor een certificaat.

 

Schooladviesraad

De schooladviesraad wordt gevormd door een aantal eindverantwoordelijke betrokkenen uit bedrijven, instellingen en besturen in onze regio. Met hen bespreekt de directie een aantal keren per jaar de ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot de positie en keuzes van de school. Hiermee willen we ons blikveld verruimen en buiten de belevingswereld van de school kijken.

 

Schoolbestuur

Almende College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en A.C. de Visch Eybergen. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:

Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens
Achterhoek VO Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
info@achterhoekvo.nl I www.achterhoekvo.nl

 

Schoolleiding

De dagelijkse gang van zaken op het Almende College wordt aangestuurd door de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector, een directeur onderwijs, een directeur Kwaliteit en organisatie, een hoofd bedrijfsvoering en acht afdelingsleiders. De schoolleiding heeft de portefeuilles onderling verdeeld. De afdelingsleiders sturen Secties/ teams aan en houden zich bezig met onderwijs, begeleiding en personeel

Rector: Pauline Wenderich

Directeur Onderwijs (focus havo/vwo): Cleo Rijgersberg a.i. 
Directeur Kwaliteit en organisatie (focus vmbo): Heidy Breeuwer 
Hoofd bedrijfsvoering: Tom Noten

Teamleider beroepsgericht onderbouw: Tommy Haccou 
Teamleider beroepsgericht bovenbouw: Dianne Jochoms 
Teamleider mavo onderbouw: Sandra Weetink 
Teamleider mavo bovenbouw: Aad Veldboer a.i.
Teamleider havo, vwo onderbouw: Arne Notten 
Teamleider havo, vwo leerjaar 3: Luc Krabben 
Teamleider havo bovenbouw: Frederik Scholtz 
Teamleider vwo bovenbouw: Petra van Loon

 

Schoolresultaten

Op onderstaande link zijn de schoolresultaten van afgelopen drie jaren inzien.

https://scholenopdekaart.nl/zoeken/middelbare- scholen?zoektermen=Almende%20College&weergave=Lijst

 

Slagen of zakken

In het Programma van Toetsing en Afsluiting is ook de slaag- en zakregeling opgenomen.

 

Stromingen in de onderbouw

Op havo, vwo werken we met stromingen. Om recht te doen aan verscheidenheid zijn stromingen geïntroduceerd, in het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met alle stromingen, om halverwege het schooljaar de stroming te kiezen waarin ze zich in leerjaar 2 en 3 verder gaan specialiseren. De vier stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn: Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium.

 

Spijbelen

Aan leerlingen die zonder geldige redenen één of meer lessen hebben verzuimd, wordt een gepaste sanctie opgelegd.

De ouder(s)/verzorger(s) worden van dit verzuim op de hoogte gebracht. Er wordt aangenomen dat ook de ouder(s)/verzorger(s) hun kind hierover aan zullen spreken. De school zal in deze situatie de leerplichtambtenaar inschakelen.

 

Technasium (onderzoeken en ontwerpen) in de bovenbouw

Bij het vak Onderzoek en & Ontwerpen (O&O), het eindexamenvak behorende bij het Technasium, werken leerlingen in teams aan actuele bètatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers.

Leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever en een opdracht die past bij hun interesse en mogelijke vervolgopleiding.

Theorie en praktijk worden gecombineerd. Vaak wordt op basis van onderzoek een ontwerp gemaakt voor een project dat raakvlakken heeft met een of meerdere bètawerelden. Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk over de werelden van bèta en techniek, maar ook hoe je een groot project met een groep aanpakt, hoe je handig samenwerkt en hoe je contact legt en onderhoudt met een opdrachtgever, hoe je je ideeën op een duidelijke en effectieve manier presenteert en hoe je reflecteert en jezelf steeds verder ontwikkelt.

 

Toptraject

Mavoleerlingen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het zogenaamde Toptraject. Wie na de mavo verder wil leren en uiteindelijk een hbo-diploma wil halen kan dat op twee manieren doen; via de havo (het merendeel van de havisten stroomt door naar een hbo-opleiding) of via het mbo. Leerlingen die interesse hebben om via het mbo een hbo-opleiding te volgen gaan op het mbo verder met dit traject. Het Toptraject bereidt de leerling voor op het hbo.

Dit traject is bedoeld voor leerlingen die:

 • gemotiveerd zijn;
 • naar de havo willen;
 • de ambities hebben om via het mbo een hbo-opleiding te volgen;
 • meer aan kunnen en een stapje extra willen zetten;
 • extra tijd willen investeren.

Leerlingen die op het vmbo niet hebben deelgenomen aan het Toptraject, omdat ze er bijvoorbeeld nog niet aan toe waren, kunnen op het mbo in elk leerjaar alsnog aansluiten.

 

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen: 

Sebastian Baumann      s.baumann@almendecollege.nl

Sophie van Hornsveld – s.van.hornsveld@almendecollege.nl

 

De twee externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO zijn:

Nicoline Broekhuis  – n.broekhuis@outlook.com 

Paul Kanters – p.kanters@hccnet.nl

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de vertrouwenspersoon de leerling, ouder of medewerker helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie waar Achterhoek VO bij aangesloten is, te weten: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen Onderwijs.

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht 
(0302) 80 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl

 

Vertrouwensinspecteurs inspectie

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs zijn aanspreekpunt voor mensen die klachten hebben op het gebied van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, discriminatie of radicalisering. Zij kunnen informatie geven, adviseren over eventueel te nemen stappen of ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.

Ook kunnen zij bijstaan bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Leerlingen, ouders, docenten en andere bij school betrokkenen die met genoemde klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Scholen en besturen zijn verplicht om bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt vertrouwensinspectie is dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op nummer 0900-111 3 111.

 

Verwijsindex

Wanneer het even niet goed gaat met een leerling, bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, met de politie in aanraking is gekomen of in een problematische gezinssituatie zit, is dat een reden voor extra oplettendheid. De school kan in zo’n geval een signaal afgeven in de Verwijsindex.

 

Verzuim

Er zijn twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd.

Van geoorloofd verzuim is sprake als het verzuim met een geldige reden onderbouwd is. Denk hierbij aan afwezigheid door ziekte of verlof wegens buitengewone omstandigheden (na toestemming van de school en/of leerplichtambtenaar). Enkele voorbeelden hiervan zijn: verlof wegens huwelijk, jubileum of een uitvaart.

Het is ongeoorloofd verzuim als een leerling zonder geldige reden verzuimt, bijvoorbeeld buiten de schoolvakanties met vakantie gaat. Het is wettelijk niet toegestaan lessen ongeoorloofd te verzuimen. In principe kan binnen schooltijd geen vrij gegeven worden. Bij bijzondere omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de teamleider.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het de school sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden. De school dekt hiermee de kosten voor extra activiteiten, voorzieningen, diensten en goederen die niet door de overheid worden vergoed. Bijvoorbeeld de introdagen, de schoolpas, culturele activiteiten, laatste schooldagen, een mentoruitje, etc. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is gelijk voor alle leerjaren en afdelingen binnen het Almende College en wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten, óók de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. Dit betekent dat geen enkele leerling van het Almende College zal worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.
Om deze waardevolle activiteiten te kunnen blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, moeten we mogelijk besluiten bepaalde activiteiten niet meer aan te bieden. Die activiteiten zullen dan voor alle leerlingen geannuleerd worden. We hopen dat het zover niet hoeft te komen en zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt. We verzoeken alle ouders dan ook om dat dit jaar ook weer te doen.

 

ONDERWIJS

Het Almende College is een brede scholengemeenschap, van basisberoepsgerichte leerweg tot gymnasium. We verzorgen onderwijs voor alle leerlingen uit onze regio.

 

BASISBEROEPSGERICHT + (BB+)

In de onderbouw worden beroepsgerichte leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte meestal geplaatst in kleine groepen om hen optimaal te kunnen begeleiden. We noemen die groepen

bb+ (basisberoepsgericht+). De ‘+’ staat voor extra aandacht, extra begeleiding en, indien de leerling dat aankan, extra mogelijkheden tot verbreding en verdieping bij een aantal vakken.

De bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kent profielen met verplichte vakken die nodig zijn voor vervolgopleidingen.

Het onderwijs is gericht op brede vorming. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan talenonderwijs, sociale vakken, exacte vakken, creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Door excursies, sportieve en culturele activiteiten proberen we algemene vorming meer te laten zijn dan vakinhoudelijke scholing alleen.

 

BEROEPSGERICHT ONDERBOUW

Leerlingen die instromen in beroepsgerichte klassen volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormend onderwijs. Van een echte beroepsgerichte opleiding is nog geen sprake. In het tweede leerjaar komt de bovenbouw in zicht en gaan de leerlingen zich tijdens

lessen ProfielOriëntatie (PO) oriënteren op het maken van keuzes in profielen. Daarnaast krijgen ze van coaches en decanen informatie over de profielen in de bovenbouw en de mogelijkheden tot vervolgstudie. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt bepaald op welk niveau verder wordt gegaan in het derde leerjaar.

De beroepsprogramma’s bieden naast actuele programma’s een goede aansluiting op het mbo. Er zijn veel keuzemogelijkheden en kansen om te onderzoeken welke vervolgopleiding het beste bij iemand past.

 

BEROEPSGERICHT BOVENBOUW

Het onderwijs in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen geeft een algemene oriëntatie op een beroepsrichting. Voor alle profielen binnen de beroepsgerichte leerwegen geldt dat ruim de helft van de lessen wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. De overige lessen aan algemeen vormende vakken. Hierin zijn de praktische en theoretische onderdelen volledig op elkaar afgestemd. Zo is de afwisseling groot en wordt de motivatie van de leerlingen sterk gestimuleerd. Alle profielen bieden een breed programma aan waardoor leerlingen met ruime kennis en vaardigheden kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen. In de kaderberoepsgerichte leerweg is het programma uitgebreider en theoretischer dan in de basisberoepsgerichte leerweg. Beide leerwegen zijn een basisopleiding voor vervolgopleidingen op het mbo.

 

MAVO

Leerlingen die instromen in deze leerroute volgen in de eerste twee leerjaren algemeen vormende vakken van het onderbouwprogramma. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen voor leerjaar 3 enkele vakken gekozen worden. Aan het einde van het derde leerjaar tellen bepaalde

vakken en vakonderdelen al mee voor het schoolexamen. In leerjaar 4 doen leerlingen het landelijke centrale eindexamen in minimaal zes theorievakken. Doet een leerling examen in zes vakken waarvan een het vak Dienstverlening en Producten (DVPR) is, dan krijgt hij of zij het diploma van de gemengde leerweg.

 

MAVO BOVENBOUW

In het derde leerjaar van de mavo volgen de leerlingen tien potentiële examenvakken. In maart van dat leerjaar kiest de leerling voor leerjaar 4 een sector (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw) waarin een aantal verplichte vakken (waaronder Nederlands en Engels) is opgenomen dat nodig is voor de vervolgopleiding. Daarnaast kunnen enkele vakken vrij gekozen worden. In leerjaar 4 moet examen gedaan worden in minimaal zes vakken. In de bovenbouw mavo krijgen de leerlingen naast de examenvakken ook ckv, maatschappijleer, bewegingsonderwijs en coach-/begeleidings-

/ondersteuningslessen.

 

MAVO-EXAMEN IN ZEVEN EXAMENVAKKEN

Leerlingen die aan het einde van leerjaar 3mavo goede jaarcijfers en de juiste werkhouding hebben, mogen een extra, dus een zevende, examenvak kiezen. Voor die leerlingen vormt dit een mogelijkheid tot verbreding van het pakket en daarmee van de keuzemogelijkheden op het mbo. Van leerlingen die willen doorstromen naar het havo verwachten we dat ze in zeven vakken examen doen, zodat er een betere aansluiting is met de profielen in de bovenbouw van de havo.

 

Dienstverlening & producten

Alle leerlingen van het derde leerjaar mavo volgen het programma Dienstverlening & Producten (DVPR). Het doel van dit vak is de leerlingen een beter beeld te laten krijgen van de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de vier sectoren techniek, landbouw, economie en zorg en welzijn. In de sectoren worden leerlingen een aantal professionele vaardigheden aangeleerd en de doorlopende leerlijn naar het mbo te versterkt. De lesstof, gegroepeerd rondom een bepaald thema, is uitdagend, gevarieerd en biedt mogelijkheden tot buitenschools leren. Qua pedagogisch-didactische werkwijze sluit het vak goed aan bij het competentiegericht onderwijs van het mbo.

 

MAVO-D

Voor een aantal leerlingen, dat in de brugklas instroomt, is het nog niet voldoende duidelijk of mavo of beroepsgericht de beste keus is. Een leerling van wie verwacht mag worden dat hij doorgroeit naar mavo, wordt geplaatst in een mavo-determinatie-klas. In deze klas volgt de leerling in leerjaar 1 en 2 het mavoprogramma en krijgt hij meer persoonlijke aandacht en vaker uitleg. Zo helpen we de leerling aan het einde van het tweede leerjaar door te stromen naar het derde leerjaar mavo. Naast studieresultaten kijken we ook naar factoren als persoonlijkheid, inzet, studiehouding en belangstelling.

 

Profielen vmbo bovenbouw

Er zijn in de beroepsgerichte leerwegen vijf profielen die we aanbieden.

In de sector techniek kunnen de leerlingen kiezen uit de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). In beide profielen wordt naast de beroepspraktijkvorming ook veel aandacht besteed aan het kunnen samenwerken, het kunnen plannen en aan de sociale vorming van de leerlingen. Vaardigheden waaraan in het vervolgtraject en in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld.

In de sector Economie kunnen onze leerlingen kiezen uit de profielen Economie en Ondernemen (EO) en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Beide profielen zijn de basis voor een van de vele beroepsmogelijkheden in de commerciële- en grafische sector, de horeca en het toerisme.

Als leerlingen een beroep willen gaan uitoefenen in de wereld waarin zij klaarstaan en zorgen voor een ander, dan kiezen zij voor de sector en het gelijknamige profiel Zorg en Welzijn.

We zetten de profielen op een rij.

PROFIEL BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR (BWI)

In dit beroepsgerichte profielvak leer je de basiskennis en vaardigheden van bouwen, design en decoratie. De keuzevakken maakt het voor leerlingen mogelijk om zich verder te verbreden of te verdiepen in de onderdelen die hem of haar aanspreekt en waar hij of zij zich graag in zou willen specialiseren.

Er wordt gewerkt met diverse digitale middelen zoals de lesmethode, een snijplotter, het tekenprogramma Autocad en Excel. Naast bijvoorbeeld timmeren leert de leerling onder andere eenvoudige interieurelementen te ontwerpen, te calculeren, zelf te maken en te decoreren.

Aan de hand van schetsen en moodboards presenteren en motiveren zij hun werkstuk.

Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren leren ze ook het belang van goede vakkennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding.

 

PROFIEL ECONOMIE EN ONDERNEMEN (EO)

De brede opleiding EO laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf, zowel voor als achter de schermen. De leerling maakt kennis met werkvelden zoals administratie, logistiek, marketing, ondernemen en webshop. Een groot deel van de opdrachten maken ze op de computer en daarnaast leren ze in de praktijklessen, tijdens bedrijfsbezoeken of op een van de stages in de detailhandel.

Omdat de computer niet meer weg te denken is uit welk bedrijf dan ook, besteden we veel aandacht aan algemene computervaardigheden. Leerlingen leren bijvoorbeeld goed om te gaan met diverse programma’s van Microsoft zoals Word, PowerPoint en Excel.

Daarnaast moeten zij zowel een product als zichzelf kunnen verkopen. Daarom is de techniek van het presenteren ook een onderdeel van de opleiding. Hierbij kun je denken aan het geven van een presentatie voor een groep mensen, het verkopen en afrekenen van een product in een van onze winkels of aan het ontwerpen en inrichten van een etalage of vitrine.

En wie koopt er tegenwoordig nou niet online? Ook daar besteden we ruim aandacht aan in het werkveld ‘Webshop’ waar leerlingen hun eigen webwinkel gaan runnen!

 

PROFIEL HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR)

Vinden leerlingen het leuk om gasten of klanten een leuke tijd te bezorgen, te helpen bij het regelen van een vakantie of iets lekkers te bereiden? In het profiel HBR maken ze kennis met gastheerschap, keuken, bakkerij en recreatie. Werken in HBR is afwisselend en uitdagend. Als iemand voor het profiel HBR kiest, kunnen zij op het mbo verder leren voor verschillende beroepen in de horeca, bakkerij, toerisme en recreatie. In de keuken en schoolrestaurant ‘t Podium oefenen leerlingen koken en serveren. Hierbij is hygiëne, vaktechnische vaardigheden en het correct omgaan met gasten heel belangrijk. Ze krijgen op deze manier een idee hoe het werk later in de horeca er uit zal zien.

In de bakkerij leren zij niet alleen vakkundig allerlei lekkernijen maken, maar ook om deze fraai te decoreren en te presenteren. Creativiteit speelt een belangrijke rol. Houdt iemand van het uitzoeken, plannen en organiseren van vakanties of vrije tijd, dan kunnen zij ook in dit profiel terecht. HBR- mensen willen graag dat andere mensen het naar hun zin hebben.

 

PROFIEL PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE)

In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Leerlingen leren verschillende technieken uitvoeren in diverse gebieden. In het beroepsgerichte vak PIE leren ze de basiskennis en vaardigheden over elektrische installaties, mechatronica, installaties die met water te maken hebben en metaaltechniek. Natuurlijk horen daar de theorie en tekeningen in 2d en 3d ook bij. Naast het praktisch bezig zijn in de praktijkruimte kunnen leerlingen in het zogenaamde leerwerkhuis in eigen tempo verder werken aan de theoretische (basis)kennis. Ze leren onder andere werken met digitale tekenprogramma solid works. In het leerwerkhuis hebben zij de beschikking over computers, een kleurenprinter en een 3D-printer. Om als beginnend beroepsbeoefenaar goed te kunnen functioneren is het van belang dat ze over algemene en professionele kennis, vaardigheden en houdingen beschikken die in de praktijk gevraagd worden.

 

PROFIEL ZORG EN WELZIJN (ZW)

Leerlingen volgen in dit profiel lessen op het speciaal daarvoor ingerichte leerplein. Leerlingen werken met een methode die praktijk en theorie combineert en waarin de toekomstige beroepspraktijk centraal staat. Zij werken volgens een roulatiesysteem zelfstandig of samen aan opdrachten vanuit acht werkvelden, zoals het kinderdagverblijf, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg of de

jeugdhulpverlening.

Leerlingen leren plannen, uitvoeren en reflecteren op eigen gedrag en zij ontwikkelen verder hun talenten en vaardigheden. Zij vinden het geen probleem om praktische vaardigheden te oefenen met klasgenoten. Ook werken zij aan ICT-vaardigheden, aangezien de computer in de zorg een niet meer weg te denken onderdeel is. Door het volgen van keuzevakken krijgen ze nog meer zicht op vervolgopleidingen die goed aansluiten bij de eigen mogelijkheden en interesses. Met het profiel ZW hebben leerlingen diverse vervolgmogelijkheden op het mbo die allemaal met hun worden besproken.

 

Social media

Naast informatie op onze schoolwebsite www.almendecollege.nl is het Almende College is ook actief op de sociale media-kanalen. Via Facebook en Instagram worden regelmatig (nieuws)berichten gepost.

We zijn te volgende op de volgende accounts:

Vakanties

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen: 17 en 18 april
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag: 26 mei Roostervrije dag*: 27 mei Pinksteren: 6 juni
Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022

Overige roostervrije dagen worden later ingevuld

 

Veiligheid

Al jaren scoort het Almende College erg hoog als het gaat om veiligheid voor leerlingen en medewerkers. Onze veiligheidscoördinator monitort alles op het gebied van veiligheid. Op dit moment wordt het veiligheidsplan herijkt.

 

  BRUGKLAS HAVO/VWO

De brugklas is een bijzondere klas. Leerlingen uit een groot gebied en afkomstig van veel verschillende basisscholen komen terecht in een nieuwe schoolomgeving en in de klas bij een groot aantal onbekende medeleerlingen.

Almende Isala heeft verschillende brugklassen, namelijk havo-d, havo/vwo en vwo. Van een aantal leerlingen dat in de havo-d brugklas instroomt, is het nog niet duidelijk of mavo of havo de beste keus is. Een leerling van wie verwacht mag worden dat hij doorgroeit naar het derde leerjaar van havo, kan worden geplaatst in een havo-determinatieklas (havo-d). De stof die in leerjaar 1 en 2 wordt aangeboden is op havo niveau.

Voor de leerlingen in de havo/vwo-klassen volgt aan het einde van leerjaar twee het moment waarop de keuze tussen havo en vwo gemaakt wordt. Gedurende het eerste leerjaar wordt een screening gedaan naar het welbevinden van de leerlingen op school. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Schoolvragenlijst (SAQl). Deze lijst geeft de mentor meer inzicht in zowel positieve als negatieve factoren die het functioneren van de leerlingen beïnvloeden. In de mentorles staan persoonlijke ontwikkeling en groepsprocessen centraal.

 

HAVO LEERJAAR 3

NAAR DE BOVENBOUW

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

 

HAVO-D, HAVO 4 en HAVO 5

Er zijn twee wegen die naar havo of vwo leiden. Op Almende Isala kunnen leerlingen ook de leerroute voor havo-d volgen. Havo-d bestaat uit een tweejarige brugperiode op havo-niveau, waarna een leerling zijn loopbaan kan vervolgen op de havo op Almende Isala of op de mavo op Almende Laudis Leerlingen uit havo 3 die aan de overgangsnorm voldoen, worden toegelaten tot havo 4. Havo 5 is het examenjaar. Het examenjaar staat in het teken van het schoolexamen én het centraal examen in mei. Voor hun schoolexamen krijgen leerlingen dossiertoetsen en voor de meeste vakken ook een of meer praktische opdrachten.

Verdere informatie over de loopbaanbegeleiding vindt u op www.almendecollege.nl.
Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen

 

VWO BRUGKLAS

Het programma van de vwo-brugklas heeft twee belangrijke doelen: ruimte geven aan de verschillende talenten van leerlingen en het stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Het niveau van de leerstof ligt een beetje hoger. Dat bevordert het ontwikkelen van goede leervaardigheden.

Het niet-beheersen van leervaardigheden kan vroeger of later voor problemen zorgen. Daarom wordt er hier in de vwo-brugklas extra aandacht aan besteed. De leerling werkt met de mentor en de docenten aan die vaardigheden die nog onvoldoende beheerst worden, totdat de leerling ‘leervaardig’ is.

Een versterkt bewustzijn zorgt ervoor dat een leerling makkelijk leert, maar kan ook gevolgen hebben voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Denk aan faalangst, meer dingen willen doen dan tijd voor is. In de vwo-brugklas bespreekt de mentor de specifieke aandachtsgebieden met de leerlingen zodat ze die bij zichzelf en bij elkaar herkennen en er beter mee om leren gaan.

Aan deze ontwikkeling van leervaardigheden en de persoonlijkheid wordt met name in periode 1 gewerkt. In de andere drie periodes worden naast het reguliere programma projecten van ongeveer acht weken aangeboden over diverse onderwerpen. Deelname aan de projecten is vrijwillig.

 

VWO LEERJAAR 2

Na het eerste leerjaar blijven de leerlingen in dezelfde klas zitten. Het klassenverband wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Dat wil niet zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met verschillen in capaciteit en interesses. De mentor uit leerjaar 1 gaat in principe mee met zijn klas naar leerjaar 2.

In het vervolg op leerjaar 1 doen we ook in leerjaar 2 onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen op school. Daarbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van de zogenaamde Schoolvragenlijst (SAQI). Die biedt hulp bij het opsporen van mogelijk negatieve factoren. Dit kan negatieve faalangst zijn of een probleem met sociale vaardigheden. Bij constatering daarvan wordt de leerling een training faalangstreductie aangeboden of een sociale vaardigheidstraining, verzorgd door onze eigen docenten van Almende Isala.

De mentoren verkennen in de loop van het tweede leerjaar aanleg en interesses van de leerlingen. Hiermee bereiden ze de leerlingen voor op de doorstroom naar havo of vwo. Rond april zal het docententeam hiervoor een advies geven. De mentor zal dit communiceren met de leerling en ouders. Tijdens de overgangsvergadering in juli zal definitief worden aangegeven waar de leerling in leerjaar 3 zal worden ingedeeld.

 

VWO LEERJAAR 3

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Leerlingen krijgen in VWO 3 de mogelijkheid Grieks en Latijn te volgen, een wettelijke verplichting voor de leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen. In aansluiting op de vwo-klas in leerjaar 1 en 2, zal in leerjaar 3 voor alle vwo-leerlingen, de mogelijkheid bestaan om uitdagend plus-onderwijs te volgen.

De leerlingen die aan de hiervoor bepaalde criteria voldoen, kunnen onder begeleiding van een coach aan een eigen onderzoek werken. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaald profiel en een vakkenpakket dat in de bovenbouw gevolgd gaat worden.

De decanen houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB). Deze oriëntatie resulteert in de profielkeuze in leerjaar 3.

De leerlingen van leerjaar 3 beginnen in januari met het profielkeuze- traject. Zij worden daarbij geholpen door zowel hun mentor als de decaan. Tijdens een speciale LOB-dag maken de leerlingen kennis met vakken uit de bovenbouw. Daarnaast maken zij een interessetest en hebben alle leerlingen tenminste één individueel gesprek met de decaan.

Een profiel bestaat uit drie delen:

 • Het gemeenschappelijk deel met vakken die alle leerlingen moeten volgen, zoals Nederlands en Engels.
 • Het profieldeel, een combinatie van verwante vakken.
 • Het vrije deel, dat ook een examenvak moet bevatten.

Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

Verdere informatie over de loopbaanbegeleiding vindt u op www. almendecollege.nl.

Ook in de bovenbouw houden de decanen zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB); ook de mentoren spelen hierbij een rol. De oriëntatie heeft tot doel om te komen tot een keuze voor een vervolgopleiding. In de bovenbouw worden hiervoor diverse activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn een opleidingenmarkt, een beroepenmarkt en een terugkomavond op onze eigen school waar oud-leerlingen komen vertellen over hun eigen ervaringen.

 

VWO 4,5 & 6 CAMBRIDGE CERTIFICATEN

Leerlingen uit vwo 3, atheneum of gymnasium, die aan de doorstroomnorm voldoen, worden toegelaten tot vwo 4. De leerlingen in vwo 4 hebben een keuze gemaakt uit de vier profielen. Het gemeenschappelijk deel bestaat voor alle leerlingen uit de vakken: Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voor examenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

Internationalisering maakt ook onderdeel uit van het programma in vwo 4. De leerlingen van het atheneum hebben daarnaast verplicht het vak culture en kunstzinnige vorming (ckv) en minimaal één van de moderne vreemde talen Duits en Frans.

Gymnasiumleerlingen hebben verplicht het vak Latijnse taal en literatuur of het vak Griekse taal en literatuur.

 

VWO 4 Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), het eindexamenvak behorende bij het Technasium, werken leerlingen in teams aan actuele bètatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. Leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever en een opdracht die past bij hun interesse en mogelijke vervolgopleiding.

In vwo 4 tellen bepaalde cijfers al mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 4 wordt het vak maatschappijleer afgesloten.

 

VWO 5

Theorie en praktijk worden gecombineerd. Vaak wordt op basis van onderzoek een ontwerp gemaakt voor een project dat raakvlakken heeft met een of meerdere bètawerelden. Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk over de werelden van bèta en techniek, maar ook hoe je een groot project met een groep aanpakt, hoe je handig samenwerkt en hoe je contact legt en onderhoudt met een opdrachtgever, hoe je je ideeën op een duidelijke en effectieve manier presenteert en hoe je reflecteert en jezelf steeds verder ontwikkelt. Naast de leerlingen die uit vwo 4 overgaan naar vwo 5 zijn ook leerlingen met een havodiploma toelaatbaar. Indien een leerling op de havo geen extra vak of een tweede vreemde taal heeft gevolgd, dan zal een leerling nog stof voor het betreffende vak moeten inhalen. Dit is ook het geval als het pakket van de leerling niet doorstroom relevant is.

De leerlingen uit vwo 5 volgen de vakken die horen bij het door hen in vwo 4 gekozen profiel. Daarnaast zullen de leerlingen in vwo 5 deelnemen aan een maatschappelijke oriëntatie. Evenals in vwo 4 tellen ook in vwo 5 bepaalde cijfers mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 5 worden de vakken levensbeschouwing en indien van toepassing ckv afgesloten.

 

VWO 6

Dit jaar is het examenjaar. Het examenjaar staat in het teken van het schoolexamen én het centraal examen in mei. Voor hun schoolexamen krijgen leerlingen dossiertoetsen en voor de meeste vakken ook een of meer praktische opdrachten. In vwo 6 werken leerlingen verder in meestal groepjes van twee aan het profielwerkstuk, dat in vwo 5 opgestart is. Het werkstuk moet betrekking hebben op een van de grote vakken uit het profiel van de leerling.

Tevens is het een eerste stap in het leren gebruiken van de Engelse taal in een praktijk die het noodzakelijk maakt de taal “voldoende” te beheersen.

Iedere leerling die op Almende Isala zijn diploma behaalt, heeft internationale ervaring opgedaan. In het schooljaar 2021-2022 krijgt dit vanwege de Covid-19 een andere vorm. Gedurende het schooljaar zal hierover worden gecommuniceerd.

Naast een schriftelijke verslaglegging, presenteren alle leerlingen hun onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een cijfer dat samen met de titel van het profielwerkstuk op hun cijferlijst vermeld zal worden en dat onderdeel is van het combinatiecijfer.

 

Langdurige ziekte

Tijdens een ziekteperiode van een leerling in het ziekenhuis of thuis is het belangrijk dat, indien fysiek en/of psychisch mogelijk, het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Omdat het belang van de leerling vooropstaat, overleggen we met ouders hoe de leerling het beste geholpen kan worden en kan een beroep gedaan worden op een speciale regeling voor onderwijs aan zieke leerlingen.

 

Afwezigheid

Indien een leerling door ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, moet dit telefonisch voor 9.00 uur aan de school gemeld worden via 0315-630000. U kunt hiervoor een boodschap inspreken. Graag hierbij duidelijk naam en klas vermelden.

Mocht er voor de leerling die dag een onderdeel van het schoolexamen op het programma staan, dan moet één van zijn ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider.

Als leerlingen bezoek moeten brengen aan de huisarts, de tandarts, de orthodontist en/of de specialist, dan wordt dit tenminste één dag van tevoren telefonisch gemeld. Graag hierbij duidelijk naam, klas, datum en tijdstip vermelden.

In uitzonderingsgevallen kunnen leerlingen bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor: familiezaken, vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging en vakantie.

Dit laatste speelt wanneer de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouder(s)/verzorger(s) slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouder(s)/verzorger(s) moeten in dat geval schriftelijk, vergezeld met een verklaring van de werkgever, toestemming vragen bij de teamleider.

 

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij hun docent. De docent geeft in Magister aan dat de leerling te laat is gekomen en gaat in gesprek met de leerling. Wanneer de leerling 4x te laat is gekomen volgt een gesprek met de mentor/coach. De mentor/coach bekijkt welk maatwerk nodig is voor verbetering. Bij 12x te laat wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

 

Bewegingsonderwijs

Voor de lessen bewegingsonderwijs is het Almende sportshirt verplicht in leerjaar 1 t/m 3. Nieuwe leerlingen moeten dit schoolshirt aanschaffen. Deze kleding is verkrijgbaar op onderstaande adressen.

Vos Fashion, Pr. Bernhardstraat 23 in Silvolde Mecking’s Sportshop, Kerkstraat 17-a in Ulft