Missie & Visie

Missie & Visie

De drie pijlers waaraan Almende haar visie ontleent, zijn:

• Coachend mentoraat
• De actieve leerling
• Werken in de driehoek tussen school, ouders en leerlingen

In de visie van het Almende College zijn de volgende onderdelen stevig verankerd en vertaald in kernwaarden. De komende jaren zullen we al werkende meer betekenis geven aan onze visie. De precieze formulering van de onderwijsvisie wordt momenteel herijkt. Wel is duidelijk dat de volgende onderdelen stevig verankerd zullen worden in deze visie:

Verantwoordelijkheid

Leerlingen nemen meer de regie op hun eigen leerproces. Van docenten wordt verwacht dat ze het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door leerlingen kunnen begeleiden en monitoren. De schoolleiding legt de verantwoordelijkheid waar die moet liggen en wil minder directief en hiërarchisch werken, waardoor medewerkers meer verantwoordelijkheid voelen en nemen.

Veiligheid

Op het Almende College kun je in veiligheid leren en samenzijn. We vinden het belangrijk om een pedagogisch en didactisch klimaat te hebben waarin leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.

Maatschappelijke betrokkenheid

We zijn een school die middenin de Achterhoekse samenleving staat. We willen de betrokkenheid bij de regio in stand houden door samen te werken met het bedrijfsleven en het sociale domein. Tegelijkertijd willen we de deuren ook openzetten naar de verdere buitenwereld. Veel van onze havo-vwo-leerlingen zullen wegtrekken uit de regio om een vervolgopleiding te volgen. We willen ze kennis laten maken met de internationale wereld, om zodoende juist de Achterhoek als woon- en werkomgeving op waarde te kunnen schatten.

Plezier en persoonlijke ontwikkeling

Naast de educatieve opdracht voelen we als school ook de opdracht om iedereen een prettige en plezierige leer- en werkomgeving te bieden, waarin persoonlijke ontwikkeling van groot belang is.

Vmbo

Op het vmbo willen we leerlingen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling in relatie tot elkaar opdat zij gelukkige (mede)mensen blijven of worden. Daarnaast willen we onze leerlingen opleiden voor hun vervolgonderwijs zodat zij hun (ideale) plek in onze maatschappij kunnen vinden. De leerlingen ervaren zo weinig mogelijk verschil tussen ‘het schoolse leven’ en ‘het echte leven’.

Speerpunten vmbo
Vanuit onze visie hebben we met elkaar een aantal speerpunten afgesproken waar we ons de komende jaren voor in willen zetten:

  • We betrekken leerlingen inhoudelijk bij het vormgeven van het onderwijs (= actieve leerling)
  • We bieden onderwijs op maat, dat wil zeggen dat we differentiëren naar tempo, niveau en interesse. Daarbij versterken fysieke en digitale onderwijsvormen elkaar.
  • Voortvloeiend uit speerpunt 2 zorgen we voor medewerkers met coachende vaardigheden. Daarnaast blijft vakinhoudelijke expertise van belang.
  • We bieden uitdagend, betekenisvol en samenhangend onderwijs dat we in toenemende mate aan ‘de (maatschappelijke) praktijk’ ontlenen en in die praktijk laten plaatsvinden. Burgerschapsonderwijs is hiervan een belangrijk aspect.
  • We spannen ons in om van de school en haar directe omgeving een plek te maken waar leerlingen graag vertoeven.

Belangrijkste kenmerken van het onderwijs

1 De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig
2 De leerling leert samen met anderen
3 De leerling leert in samenhang
4 De leerling oriënteert zich
5 De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving
6 De leerling leert in een doorlopende leerlijn
7 De leerling leert 21e-eeuwse vaardigheden

havo/vwo

Op onze havo/vwo-afdeling werken we met een flexrooster. Dit biedt een organisatorische basis om uitvoering te geven aan de visie en geformuleerde onderwijskundige ambities:

  • De leerling leert actief en is (mede) verantwoordelijk voor zijn eigen leerontwikkeling;
  • Wij bieden maatwerk voor leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeften en/of talentontwikkeling;
  • In de schoolweek is voldoende rust en ruimte voor leraren en leerlingen;
  • De school als leergemeenschap.

Belangrijke gezamenlijke pijler is het coachend mentoraat. Eind schooljaar 2020-2021 hebben alle collega’s (OP en OOP) een training coachend mentoraat gevolgd. Verdiepende scholing in de coachende vaardigheden zal structureel opgenomen blijven in het scholingsaanbod van Almende.