Vwo

Vwo

Almende Isala is de havo-vwo-locatie van het Almende College. Op onze locatie volgen ca 1.000 leerlingen zowel de onder- als bovenbouw van havo, atheneum of gymnasium. Kenmerkend voor onze school zijn het aanbod van een aparte vwo klas in klas 1 en 2, de stromingen Internationaliseren, Kunst & Cultuur, Sport & Gezondheid en Technasium in de onderbouw, en in de bovenbouw een internationaal uitwisselingsprogramma en versterkt taalonderwijs (Cambridge).

De brugklas

Het programma van de vwo-brugklas heeft twee belangrijke doelen: ruimte geven aan de verschillende talenten van leerlingen en het stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Het niveau van de leerstof ligt een beetje hoger. Dat bevordert het ontwikkelen van goede leervaardigheden.

Het niet-beheersen van leervaardigheden kan vroeger of later voor problemen zorgen. Daarom wordt er hier in de vwo-brugklas extra aandacht aan besteed. De leerling werkt met de mentor en de docenten aan die vaardigheden die nog onvoldoende beheerst worden, totdat de leerling ‘leervaardig’ is.

Een versterkt bewustzijn zorgt ervoor dat een leerling makkelijk leert, maar kan ook gevolgen hebben voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Denk aan faalangst, meer dingen willen doen dan tijd voor is. In de vwo-brugklas bespreekt de mentor de specifieke aandachtsgebieden met de leerlingen zodat ze die bij zichzelf en bij elkaar herkennen en er beter mee om leren gaan.

Aan deze ontwikkeling van leervaardigheden en de persoonlijkheid wordt met name in periode 1 gewerkt. In de andere drie periodes worden naast het reguliere programma projecten van ongeveer acht weken aangeboden over diverse onderwerpen. Deelname aan de projecten is vrijwillig.

 

Leerjaar 2

Na het eerste leerjaar blijven de leerlingen in dezelfde klas zitten. Het klassenverband wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Dat wil niet zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met verschillen in capaciteit en interesses. De mentor uit leerjaar 1 gaat in principe mee met zijn klas naar leerjaar 2.

In het vervolg op leerjaar 1 doen we ook in leerjaar 2 onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen op school. Daarbij wordt opnieuw gebruik gemaakt van de zogenaamde Schoolvragenlijst (SAQI). Die biedt hulp bij het opsporen van mogelijk negatieve factoren. Dit kan negatieve faalangst zijn of een probleem met sociale vaardigheden. Bij constatering daarvan wordt de leerling een training faalangstreductie aangeboden of een sociale vaardigheidstraining, verzorgd door onze eigen docenten van Almende Isala.

De mentoren verkennen in de loop van het tweede leerjaar aanleg en interesses van de leerlingen. Hiermee bereiden ze de leerlingen voor op de doorstroom naar havo of vwo. Rond april zal het docententeam hiervoor een advies geven. De mentor zal dit communiceren met de leerling en ouders. Tijdens de overgangsvergadering in juli zal definitief worden aangegeven waar de leerling in leerjaar 3 zal worden ingedeeld.

 

Leerjaar 3

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Er zijn twee wegen die naar havo of vwo leiden. Op Almende Isala kunnen leerlingen ook de leerroute voor havo-d volgen. Havo-d bestaat uit een tweejarige brugperiode op havo-niveau, waarna een leerling zijn loopbaan kan vervolgen op de havo op Almende Isala of op de mavo op Almende Laudis

Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid Grieks en Latijn te volgen, een wettelijke verplichting voor de leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen. In aansluiting op de vwo-klas in leerjaar 1 en 2, zal in leerjaar 3 voor alle vwo-leerlingen, de mogelijkheid bestaan om uitdagend plus-onderwijs te volgen.

De leerlingen die aan de hiervoor bepaalde criteria voldoen, kunnen onder begeleiding van een coach aan een eigen onderzoek werken.

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaald profiel en een vakkenpakket dat in de bovenbouw gevolgd gaat worden.

De decanen houden zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB). Deze oriëntatie resulteert in de profielkeuze in leerjaar 3.

De leerlingen van leerjaar 3 beginnen in januari met het profielkeuze- traject. Zij worden daarbij geholpen door zowel hun mentor als de decaan. Tijdens een speciale LOB-dag maken de leerlingen kennis met vakken uit de bovenbouw. Daarnaast maken zij een interessetest en hebben alle leerlingen tenminste één individueel gesprek met de decaan.

Een profiel bestaat uit drie delen:

Het gemeenschappelijk deel met vakken die alle leerlingen moeten volgen, zoals Nederlands en Engels.

Het profieldeel, een combinatie van verwante vakken. Het vrije deel, dat ook een examenvak moet bevatten

Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

Ook in de bovenbouw houden de decanen zich bezig met de begeleiding van leerlingen bij hun loopbaanoriëntatie (LOB); ook de mentoren spelen hierbij een rol. De oriëntatie heeft tot doel om te komen tot een keuze voor een vervolgopleiding. In de bovenbouw worden hiervoor diverse activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn een opleidingenmarkt, een beroepenmarkt en een terugkomavond op onze eigen school waar oud-leerlingen komen vertellen over hun eigen ervaringen.

Daarnaast brengen de leerlingen uit vwo 4 een bezoekje aan zowel de hogeschool als de universiteit in Nijmegen. Alle bovenbouwleerlingen hebben regelmatig gesprekken over studiekeuze met hun mentor. Aanvullend daarop voeren de decanen individuele gesprekken met leerlingen over hun keuze(s) en bijbehorende motivatie, en voorzien zij de leerlingen waar nodig van extra informatie.

 

Naar de bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de leerjaren  vwo 4, 5 en 6. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. Vanwege de verschillende combinaties van verwante vakken onderscheiden we vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT).

Vanaf het derde leerjaar zitten leerlingen in de leerroute havo of vwo. Er zijn havo- en atheneumklassen en bij voldoende belangstelling is er ook een aparte gymnasiumklas. Op deze manier kunnen leerlingen in het derde leerjaar beter worden voorbereid op de bovenbouw.

Alle vakken zijn examenvakken, die in de slaag-zakregeling meetellen. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben daarbij een extra gewicht.

 

 

Leerjaar 4,5 en 6 Cambridge certificaten

Leerlingen uit vwo 3, atheneum of gymnasium, die aan de doorstroomnorm voldoen, worden toegelaten tot vwo 4. De leerlingen in vwo 4 hebben een keuze gemaakt uit de vier profielen. Het gemeenschappelijk deel bestaat voor alle leerlingen uit de vakken: Bij het vak Engels wordt een lesmethode gebruikt die leerlingen voorbereidt op het reguliere eindexamen Engels. Met deze methode kunnen leerlingen zich tevens voorbereiden op het Cambridge-examen Engels. Deelname aan dat examen is niet verplicht; in december kunnen leerlingen in de voorexamenklassen aangeven of zij in havo 5/vwo 6 examen willen doen in Cambridge-Engels.

 

Internationalisering maakt ook onderdeel uit van het programma in vwo 4. De leerlingen van het atheneum hebben daarnaast verplicht het vak culture en kunstzinnige vorming (ckv) en minimaal één van de moderne vreemde talen Duits en Frans.

Gymnasiumleerlingen hebben verplicht het vak Latijnse taal en literatuur of het vak Griekse taal en literatuur.

 

VWO 4 Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), het eindexamenvak behorende bij het Technasium, werken leerlingen in teams aan actuele bètatechnische vraagstukken van echte opdrachtgevers. Leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever en een opdracht die past bij hun interesse en mogelijke vervolgopleiding.

In vwo 4 tellen bepaalde cijfers al mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 4 wordt het vak maatschappijleer afgesloten.

 

Leerjaar 5

Theorie en praktijk worden gecombineerd. Vaak wordt op basis van onderzoek een ontwerp gemaakt voor een project dat raakvlakken heeft met een of meerdere bètawerelden. Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk over de werelden van bèta en techniek, maar ook hoe je een groot project met een groep aanpakt, hoe je handig samenwerkt en hoe je contact legt en onderhoudt met een opdrachtgever, hoe je je ideeën op een duidelijke en effectieve manier presenteert en hoe je reflecteert en jezelf steeds verder ontwikkelt. Naast de leerlingen die uit vwo 4 overgaan naar vwo 5 zijn ook leerlingen met een havodiploma toelaatbaar. Indien een leerling op de havo geen extra vak of een tweede vreemde taal heeft gevolgd, dan zal een leerling nog stof voor het betreffende vak moeten inhalen. Dit is ook het geval als het pakket van de leerling niet doorstroomrelevant is.

De leerlingen uit vwo 5 volgen de vakken die horen bij het door hen in vwo 4 gekozen profiel. Daarnaast zullen de leerlingen in vwo 5 deelnemen aan een maatschappelijke oriëntatie. Evenals in

vwo 4 tellen ook in vwo 5 bepaalde cijfers mee voor het schoolexamen. Aan het eind van vwo 5 worden de vakken levensbeschouwing en indien van toepassing ckv afgesloten.

 

Leerjaar 6

Dit jaar is het examenjaar. Het examenjaar staat in het teken van het schoolexamen én het centraal examen in mei. Voor hun schoolexamen krijgen leerlingen dossiertoetsen en voor de meeste vakken ook een of meer praktische opdrachten. In vwo 6 werken leerlingen verder in meestal groepjes van twee aan het profielwerkstuk, dat in vwo 5 opgestart is. Het werkstuk moet betrekking hebben op een van de grote vakken uit het profiel van de leerling.

Tevens is het een eerste stap in het leren gebruiken van de Engelse taal in een praktijk die het noodzakelijk maakt de taal “voldoende” te beheersen.

Iedere leerling die op Almende Isala zijn diploma behaalt, heeft internationale ervaring opgedaan. De afgelopen schooljaren heeft  dit vanwege de Covid-19 een andere vorm gerkregen.

Naast een schriftelijke verslaglegging, presenteren alle leerlingen hun onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Uiteindelijk krijgen alle leerlingen een cijfer dat samen met de titel van het profielwerkstuk op hun cijferlijst vermeld zal worden en dat onderdeel is van het combinatiecijfer.