Almende homepage
Visie en missie

Het Almende College is een school die midden in de samenleving staat en haar met open vizier tegemoet treedt. Die houding moet er toe bijdragen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot kritische, zelfstandige mensen die deel uitmaken van de gemeenschap en aan de ontwikkeling daarvan een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren. Met waardering en actieve aandacht voor ieders individuele kwaliteiten en talenten, levert de school een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen, zowel qua kennis, attitude als in vaardigheden. We vinden het bovendien belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan. Het Almende College is een pluriforme, brede scholengemeenschap met katholieke wortels. De christenhumanistische traditie vormt onze inspiratiebron.Kansen voor ieder talent

Op het Almende College bieden we leerlingen volop kansen. We willen hen niet in hokjes indelen of hen het gevoel geven na binnenkomst in de school dat er maar één route voor hen openstaat. Onze onderbouw kent om die reden overwegend schakelgroepen, waarin leerlingen uit naastliggende niveaus bij elkaar zitten. In beginsel pas na twee jaar maken we samen met de ouders en leerling de keus voor het meest passende vervolgtraject.Waarden

Belangrijke waarden waardoor we ons laten leiden in de omgang tussen leerlingen, medewerkers, ouders en anderen die met ons de school vormen:

  • ruimte laten aan de ander;
  • empathie en verbondenheid:
  • bezinning en reflectie:
  • vergevingsgezindheid. 
Voorbeeldgedrag

Van medewerkers op het Almende College mag voorbeeldgedrag worden verwacht. Daarbij past: 
  • passie voor de leerling;
  • wijsheid en inspiratie;
  • zelfbeheersing;
  • rechtvaardigheid en oprichtheid;
  • moed.

 

De genoemde waarden en vormen van voorbeeldgedrag zijn geen ‘waarheden’ of statische begrippen. Ze krijgen betekenis in hoe we er samen in de school over spreken en ze in het onderwijs van alledag vorm geven.