Almende homepage
Schooladviesraad

Sinds 2000 heeft het Almende College een schooladviesraad (SAR), een overlegorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse sectoren in de samenleving. De SAR heeft geen formele bestuurlijke bevoegdheden maar oefent als klankbordgroep wel invloed uit bij het te vormen school- en bestuursbeleid. De overheid vraagt bovendien aan scholen om zich niet alleen verticaal naar de onderwijsinspectie en het bestuur te verantwoorden, maar ook horizontaal naar maatschappelijke partners. De schooladviesraad overlegt circa vier keer per jaar met de directie van de school.Taken van de schooladviesraad

Het stimuleren van de interactie tussen school en samenleving is de belangrijkste taak voor de SAR.

Bij samenleving wordt naast de ouders gedacht aan maatschappelijke instanties, de lokale overheid en de regionale ondernemers en middenstandsverenigingen.

 De onderstaande taken moeten dan ook in dat licht gezien worden:

  • advisering van de directie bij de beleidsontwikkelingen (klankbordfunctie); 
  • inbrengen van regionale ontwikkelingen;
  • inbrengen van wensen en verwachtingen vanuit de samenleving m.b.t. het onderwijs op de school ; 
  • het mede uitdragen van (voor de regio relevante) schoolontwikkelingen; 
  • verankering van de school in regionale verbanden waardoor een constructieve interactie tussen school en samenleving plaatsvindt; 
  • ondersteunen van en eventuele vertegenwoordiging van de school in de regionaal gerichte activiteiten of evenementen (bijvoorbeeld bedrijfsdagen);
  • het mede ondersteunen van schoolactiviteiten die binnen de regio plaatsvinden (bijvoorbeeld de vormgeving en uitvoering van stages door leerlingen en/of docenten); 
  • op verzoek van de directie het medevoeren van overleg met regionale instanties, de lokale overheid inbegrepen, voor zover het tot het mandaat van de directie behoort 
Leden van de schooladviesraad op 01-09-2015 

 

 voorzitter 

sector

de heer L. te Bogt 

bouwnijverheid

leden

 

mevrouw W. Ratering

zorg/welzijn

de heer J. Bergevoet

financieel

de heer L.J. van der Borg

metaal/elektro

de heer M. Hazersloot

metaal/elektro

de heer P. Coppens

medisch

mevrouw A. Ermers

bestuur

de heer W. Mecking

midden- en kleinbedrijf

de heer N. Wissing

land- en tuinbouw