Almende homepage
Klachtenregeling

Alle scholen in Nederland beschikken over een algemene klachtenregeling. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld, bijv. de commissie van beroep eindexamens. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met onder andere de mentor, de kernteamleider/afdelingsleider, de locatiedirecteur en de rector plaatshebben. Pas wanneer ook die afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Landelijke bezwaren-, geschillen en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs.

Onderstaand treft u de klachtenregeling aan van AchterhoekVO geaccordeerd door de GMR, U kunt klikken op de pdf-file.

Organisatie - klachtenregeling EIC regeling CoVOA 02-11.pdf


Organisatie - klachtenregeling Klachtenregeling CoVOA 02-11.pdf

Organisatie - klachtenregeling Privacyreglement CoVOA 02-11.pdf

111214 Klachtenregeling Achterhoek VO def.pdf